Kwestia sposobu powiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego skarbowego oraz o związanym z tym zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wciąż budzi wątpliwości sądownictwa.

Jak informowaliśmy Państwa za pośrednictwem naszego bloga, w ostatnim czasie pojawiło się kilka pozytywnych wyroków, w których składy orzekające sądów administracyjnych potwierdziły, że aby zawiesić bieg terminu przedawnienia podatnik musi dowiedzieć się dokładnie o przyczynie tego zawieszenia. Nie jest zatem wystarczająca sama informacja od organu podatkowego, że po prostu do zawieszenia doszło.

Jednocześnie jednak, inne składy sądów wydają orzeczenia, w których nie podzielają powyższej argumentacji.

Sprawa okazała się na tyle kontrowersyjna, że w ostatni czwartek (8 marca) NSA zdecydowało o przekazaniu jej do rozpoznania składowi 7 sędziów NSA. Skład rozpatrujący złożoną skargę kasacyjną zapytał: Czy zawiadomienie podatnika informujące, że z określonym co do daty dniem, "na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 o.p." nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania. (I FSK 657/16)

Miejmy nadzieję, że NSA podejmie uchwałę i jednoznacznie przesądzi o interpretacji tego przepisu chociaż w zakresie objętym pytaniem. Z pewnością jednak pozostanie wciąż wiele wątpliwości na gruncie stosowania przez organy podatkowe postępowania karnego skarbowego do zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Będziemy monitorować tę sprawę i informować Państwa o niej na bieżąco w kolejnych wpisach.