Zgodnie z najnowszym orzeczeniem NSA, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) ma obowiązek wydania interpretacji dotyczącej tego, czy praca wykonana przez podatnika ma charakter działalności badawczo-rozwojowej (dalej: „działalność B+R”) na potrzeby rozliczenia IP Box.

Od momentu wejścia w życie IP Box (czyli regulacji umożliwiającej skorzystanie z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej) widać było tendencję do  uchylania się przez Dyrektora KIS od udzielania wyjaśnień, czy podejmowana przez podatnika działalność spełnia kryteria art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT (tj. czy stanowi działalność B+R).

Zgodnie z założeniem, po otrzymaniu wniosku o interpretację indywidualną zawierającym szczegółowy opis wykonywanych prac, Dyrektor KIS powinien wydać swoją opinię o tym, czy przedstawiona działalność spełnia ustawowe przesłanki działalności B+R.

Dyrektor KIS przez pewien czas w większości przypadków odmawiał interpretacji definicji działalności B+R w odniesieniu do konkretnych przykładów prac (choć nie była to jednolita praktyka i czasem udzielał stosownej interpretacji). W przedmiotowej sprawie chodziło o działalność związaną z tworzeniem programów komputerowych.

NSA nie podzielił stanowiska Dyrektora KIS, twierdząc, że „Nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność B+R”. NSA zgodził się, w gruncie rzeczy, z oczywistością, że to Dyrektor KIS, a nie podatnik w trybie interpretacji indywidualnej, powinien interpretować prawo.

Dyrektor KIS, przerzucając odpowiedzialność za zdefiniowanie działalności B+R na podatnika, nie tylko uchyla się od swoich obowiązków, ale także obarcza go ciężarem ewentualnych konsekwencji. Podatnik, który samodzielnie dokona interpretacji działalności B+R, w efekcie czego  rozliczy znacznie obniżony podatek dochodowy, naraża się na bardzo negatywne konsekwencje w wypadku kontroli skarbowej. Jego działalność może bowiem zostać określona jako niepodlegająca pod IP Box, tj. nie posiadająca znamion działalności badawczo-rozwojowej (interpretacja nie ochroni wtedy podatnika). Taka sytuacja może się skończyć koniecznością rozliczenia podatku na normalnych zasadach i uregulowaniem odsetek za zwłokę.

Wyrok NSA nie pozostawia w tej materii niejasności. Podatnik, który ma wątpliwość, czy jego działalność spełnia cechy działalności B+R, ma prawo ubiegać się o potwierdzenie swojej tezy u Dyrektora KIS, a ten powinien wydać stosowną opinię o spełnieniu ustawowych wymogów do uznania działalności za działalność B+R.

Wyrok NSA z 23 listopada 2021 r., sygn. II FSK 1049/21

Autorzy: 

Urszula Uchmańska, menedżer w CRIDO

Mateusz Cieślak, starszy konsultant w CRIDO