Pomimo upływu ponad 6 miesięcy odkąd funkcjonujemy w nowej rzeczywistości w zakresie podatku u źródła („WHT”) nowe przepisy w dalszym ciągu budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych, a podatnicy i płatnicy pozostają w niepewności, co do tego w jaki sposób powinni wywiązywać się z nowych obowiązków. Brak jasności nowych przepisów i problemy interpretacyjne z nimi związane najlepiej obrazuje fakt, że MF dotychczas było w stanie przygotować wyłącznie wstępny projekt objaśnień nowych regulacji.

Co prawda Rozporządzenie z 31 grudnia 2018 r., które w swoim obecnym kształcie ogranicza stosowanie nowych przepisów dotyczących automatycznego poboru WHT od wypłat powyżej 2 m PLN do końca 2019 r. niezaprzeczalnie poprawiło sytuację adresatów nowych przepisów, niemniej nie wyeliminowało wszystkich uciążliwości z nimi związanych. Wynika to przede wszystkim z wąskiego zakresu Rozporządzenia, tj. wyłączenia/ograniczenia w nim stosowania jedynie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT bez odnoszenia się do regulacji ściśle związanych z tym przepisem takich jak m.in. art. 28b ustawy o CIT, który określa tryb zwrotu „nowego” WHT.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na niedawno opublikowaną interpretację z 9 lipca 2019 r. (znak 0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK), która w sposób jednoznaczny odpowiada na jeden z problemów, z którym muszą sobie radzić płatnicy/podatnicy nowego WHT. W przywołanym dokumencie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w odniesieniu do dokonywanych przez niego płatności podlegających WHT, w stosunku do których, na mocy Rozporządzenia, wyłączony został czasowo wynikający z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT obowiązek poboru podatku, będzie przysługiwało prawo do wystąpienia o zwrot zapłaconego WHT na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie nadpłaty podatku. Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawca i stwierdził, że niezależnie od tego jaka była wysokość płatności, z tytułu której WHT został pobrany, w okresie obowiązywania Rozporządzenia, tryb zwrotu podatku przewidziany w art. 28b ustawy o CIT nie będzie miał do niego zastosowania.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Dyrektor KIS zasadnie odwołał się do literalnego brzmienia art. 28b ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym tryb zwrotu podatku przewidziany w tym przepisie będzie miał zastosowanie wyłącznie w przypadku podatku pobranego zgodnie z art. 26 ust. 2e tej ustawy. Skoro więc stosowanie tego przepisu (art. 26 ust. 2e) zostało ograniczone do końca 2019 r. to jakiekolwiek wpłaty WHT dokonywane przez podatników/płatników w tym roku nie będą podlegać nowemu restrykcyjnemu mechanizmowi zwrotu uregulowanemu w art. 28b ust. 1.

Omawiana interpretacja to bez wątpienia ważny dokument dla tych podatników / płatników, którzy w trakcie 2019 r. zdecydowali się/zdecydują się wpłacać WHT na konto fiskusa niezależnie od wynikającego z Rozporządzenia wyłączenia/ograniczenia stosowania nowego mechanizmu poboru podatku. Ci podatnicy/płatnicy WHT, którzy zastosują podejście ostrożnościowe do interpretacji nowych przepisów i uznają, że będą dokonywać wpłat podatku wg stawek ustawowych uzyskali jasny sygnał, że do odzyskiwania płatności dokonanych w tym roku będą mogli korzystać ze „starego”, dobrze znanego trybu nadpłaty, określonego w Ordynacji podatkowej.

Zobacz także: