W dzisiejszym wpisie z cyklu o projektowanych zmianach przepisów dotyczących cen transferowych skoncentrujemy się na nowych progach obligujących podatników do przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji podatkowej. Proponowane zmiany co do zasady podwyższają obecnie obowiązujące progi istotności. Oczywiście dla niektórych podatników nadal progi są zbyt niskie w stosunku do prowadzonej przez nich działalności. Przykładowo dla podmiotów mających przychody powyżej 1 mld zł próg 2 mln zł to zaledwie 0,2% przychodów.

Dokumentacja lokalna

Zgodnie z projektem zmian obowiązek przygotowania dokumentacji nie będzie tak jak do tej pory pochodną skali działalności podatnika, która w obecnym kształcie regulacji determinuje próg istotności. Jedynym kryterium ma być teraz wartość poszczególnych typów transakcji kontrolowanych (pomniejszonych o podatek VAT).

Projekt zmian wskazuje progi istotności wraz z podstawą ich określania w podziale na następujące kategorie transakcji (przy czym transakcje kosztowe i przychodowe w ramach danej kategorii powinny być rozpatrywane odrębnie):

Kategoria Próg wartościowy Podstawa określania progu
Rzeczowe aktywa obrotowe / środki trwałe 10 mln zł Wartość zakupu / sprzedaży
Finansowanie dłużne 10 mln zł Wartość finansowania
Poręczenia lub gwarancje 10 mln zł Suma gwarancyjna
Usługi / WNiP / Najem / Dzierżawa / Leasing 2 mln zł Wartość zakupu / sprzedaży
Przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego 2 mln zł Wartość przypisanych przychodów lub kosztów
Pozostałe transakcje 2 mln zł Właściwa dla transakcji

Co istotne nowy projekt doprecyzowuje, że „wartość transakcji kontrolowanej (…) obejmuje transakcje o charakterze jednorodnym bez względu na ilość (…) podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana”. Zgodnie natomiast z uzasadnieniem do projektu zmian jednorodny charakter transakcji powinien być interpretowany jako „podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych”.

Projektodawca, przewiduje również swego rodzaju hierarchę podstaw określenia wartości transakcji. W pierwszej kolejności będzie trzeba odnieść się do wartości wynikającej z otrzymanych / wystawionych faktur. W przypadku braku faktur punktem odniesienia będzie wartość z umowy lub innego dokumentu. Natomiast, gdy nie będzie możliwe określenie wartości również w ten sposób, ostatecznością będzie wartość otrzymanych lub przekazanych płatności.

Projekt zakłada też niższy próg w przypadku transakcji zawieranych z podmiotami z krajów / terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, w wysokości 100 tys. zł.

Planowane zmiany obejmują również zagadnienie przeliczania wartości transakcji wyrażanych w walucie obcej. Zgodnie z projektem zmian ma do tego posłużyć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji operacji gospodarczej stanowiącej element transakcji kontrolowanej.

TP-R

Nowym obowiązkiem dla podatników będzie też formularz TP-R (zastępujący formularze CIT/TP i PIT/P). Będzie on składany drogą elektroniczną przez podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji lokalnej bezpośrednio do Szefa KAS. Tym samym, w zależności od kategorii zawieranych transakcji kontrolowanych, do przygotowania formularza TP-R będą zobowiązani podatnicy dokonujący transakcji o wartości 2 lub 10 mln zł rocznie.

Dokumentacja grupowa

Na podstawie projektu ustawy zmianie ulegnie także próg, po przekroczeniu którego podatnicy będą zobowiązani do posiadania dokumentacji grupowej. Celem zmian jest objęcie obowiązkiem przygotowania grupowej dokumentacji członków dużych grup kapitałowych, niezależnie od wartości indywidualnych przychodów lub kosztów poszczególnych członków.

Próg nie będzie więc tak jak do tej pory zależny od przychodów / kosztów konkretnego podatnika. Będzie się odnosić do całej grupy kapitałowej. Podatnik będzie miał obowiązek posiadania dokumentacji grupowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, która (1) przygotowuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz (2) osiągnęła minimum 200 mln zł skonsolidowanych przychodów w poprzednim roku.

Podsumowanie

W wielu przypadkach nowe przepisy zwolnią podatników z obowiązku przygotowania dokumentacji dla mniejszych transakcji (poniżej 2 lub 10 mln zł w zależności od kategorii). Z drugiej strony, z perspektywy podatników prowadzących działalność na relatywnie małą skalę (przychody / koszty poniżej 2 mln €) ale zawierających jednocześnie istotne transakcje kontrolowane (np. usługi powyżej 2 mln zł), projektowane przepisy nałożą nowy obowiązek przygotowania dokumentacji lokalnej (wraz z analizą danych porównawczych), który nie wystąpił w latach 2017 – 2018. Równocześnie, nowe przepisy dotyczące dokumentacji grupowej wprowadzą obowiązek jej posiadania dla wielu stosunkowo niewielkich podmiotów należących do dużych grup kapitałowych, które z uwagi na skalę swojej działalności (przychody / koszty poniżej 20 mln €) nie miały dotychczas takiego obowiązku.