Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projekt jest więc de facto nowelizacją nowelizacji ustawy o CIT i ustawy o PIT z dnia 27 października 2017 r. Celem projektu jest między innymi poprawienie niektórych przepisów zmienionych powyższą nowelą. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i w stosunku do regulacji ustawy z 27 października br. nowelizacja:

  • jednoznacznie wskazuje, iż nowa wersja przepisów o odroczeniu opodatkowania dochodu z tytułu programów motywacyjnych ma zastosowanie również w odniesieniu do programów motywacyjnych organizowanych przez spółki polskie;
  • modyfikuje zasady rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, tj. spadkobiorcom umożliwia ponowne określenie wartości początkowej nabytych w drodze spadku aktywów, natomiast obdarowanym umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów (na zasadzie kontynuacji) odpisów amortyzacyjnych od środków zwolnionych z podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy środki te były wykorzystywane przez darczyńcę w działalności gospodarczej i obdarowany będzie również wykorzystywał te aktywa w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Będziemy Państwa informować o dalszych losach najnowszej nowelizacji.