Projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który pojawił się na stronach rządowych dotyczy również podatników PIT. Na co powinny zwrócić szczególną uwagę osoby fizyczne?

Nowe regulacje w zakresie dochodu uzyskiwanego w ramach pracowniczych programów motywacyjnych

 • Projekt noweli wprowadza regulację, zgodnie z którą przychody z realizacji praw z papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych uzyskane w następstwie ich objęcia lub nabycia jako świadczenie w naturze / nieodpłatne świadczenie będą zaliczane do źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie zostało uzyskane (efekt: przychód, który do tej pory traktowany było jako zyski kapitałowe może okazać się po nowelizacji np. przychodem ze stosunku pracy);
 • Warunkiem odroczenia momentu opodatkowania będzie objęcie lub nabycie akcji spółki z UE/EOG w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę akcyjną bądź jej matkę; program motywacyjny ma zostać utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Nowy katalog zwolnień dotyczących umorzonych zobowiązań

Kierując się sugestiami płynącymi ze społeczeństwa ustawodawca zdecydował zwolnić z PIT kwoty umorzonych zaległości z tytułu:

 • zaległego czynszu najmu lokalu mieszkalnego;
 • zaległych opłat za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości;
 • odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego;
 • odsetek od powyższych należności oraz nieuregulowanych kosztów ich dochodzenia i egzekucji.

Przychody z najmu

Nowelizacja wprowadza również istotną zmianę na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Mianowicie eliminuje ona możliwość opodatkowania 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z najmu (jak również podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów podobnych), jeżeli w roku poprzednim przychody z tego tytułu przekroczyły kwotę 100 000 zł. Efektem będzie z pewnością zmiana formy opodatkowania (na dochody z działalności gospodarczej) przez osoby, których roczne przychody z najmu przekraczają powyższy limit.

Ustawa o PIT ma zostać również zmieniona w sposób analogiczny do ustawy o CIT w następujących obszarach:

 • doprecyzowanie momentu poniesienia kosztów pośrednich;
 • podniesienie z 3 500 PLN do 5 000 PLN progu amortyzacji podatkowej;
 • wyłączenie Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z przepisów o powiązaniach dla celów cen transferowych;
 • wprowadzenie przepisów dotyczących ustalania przychodów i kosztów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności;
 • rozszerzenie katalogu przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (m.in. o odsetki od pożyczki partycypacyjnej);
 • uniemożliwienie zaliczania do KUP odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wybranych wartości niematerialnych i prawnych (autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej, know-how) oraz opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z nich, jeżeli były one uprzednio prze podatnika nabyte lub wytworzone, a następne zbyte – w części przekraczającej przychód uzyskany ze zbycia;
 • wprowadzenie efektywnej (zamiast nominalnej) stawki podatku w przepisach CFC, nowego katalogu przychodów uznawanych za podlegające opodatkowaniu CFC, obniżenie z 50% do 33% progu dochodów „pasywnych”, eliminacja progu przychodowego EUR 250 000.

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi wpisami nt. nowelizacji:


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.