29 czerwca 2016 r. OECD poczyniło kolejne kroki w celu zwiększenia transparentności podatkowej, publikując wskazówki dotyczące wdrożenia raportowania wg krajów (Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13).

Dokument podejmuje następujące kwestie:

  • raportowanie dobrowolne,
  • zastosowanie obowiązku raportowania do funduszy inwestycyjnych,
  • objęcie obowiązkiem ujęcia w sprawozdaniu CbC spółek osobowych,
  • wpływ wahania kursów walut na obowiązek raportowania.

Raportowanie dobrowolne

Kraje należące do OECD oraz G20, a także kilka innych krajów, zobowiązało się do jak najszybszego wdrożenia obowiązku raportowania wg krajów (CbC Reporting). OECD zarekomendowało wdrożenie tego obowiązku już 1 stycznia 2016 r. Wzięto jednak pod uwagę fakt, że niektóre kraje mogą potrzebować nieco więcej czasu na jego wdrożenie. W tym przypadku pojawia się wątpliwość dotycząca raportowania przez grupy kapitałowe, których spółka dominująca nie ma jeszcze obowiązku przygotowania raportu CbC, natomiast spółki zależne taki obowiązek mają już od 1 stycznia 2016 r. Spółki zależne mogą być w tej sytuacji objęte przez swoje przepisy krajowe obowiązkiem zastępczym (local filing obligation), który jest jedną z opcji, ale nie jest obligatoryjny dla krajów należących do OECD i G20. Natomiast w przypadku zastosowania formuły „parent surrogate filing”, czyli dobrowolnego złożenia sprawozdania przez spółkę dominującą, pomimo braku obowiązku w kraju rezydencji, spółki zależne nie powinny być objęte wg OECD w swoich administracjach podatkowych obowiązkiem zastępczym. Warto zauważyć, że polskie przepisy zobowiązują do składania raportu CbC wyłącznie spółki dominujące z siedzibą w Polsce, natomiast nie ma zastosowania obowiązek zastępczy dla spółek zależnych grup zagranicznych.

Zastosowanie obowiązku raportowania do funduszy inwestycyjnych

Action 13: 2015 Final Report nie przewiduje zwolnień z obowiązku raportowania dla funduszy inwestycyjnych. Dlatego też, w celu ustalenia obowiązku raportowania dla grupy wielonarodowej, której podmiotem dominującym jest fundusz inwestycyjny, należy wziąć pod uwagę standardy rachunkowości w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. Jeżeli standardy nie zalecają konsolidacji sprawozdań funduszy inwestycyjnych ze spółkami, w które zainwestowano, w takim przypadku ta spółka nie należy do grupy w rozumieniu obowiązku o raportowaniu wg krajów.

Z drugiej strony, jeśli zasady rachunkowości wymagają konsolidacji sprawozdań finansowych funduszu i spółki od niego zależnej, spółka ta powinna zostać uznana za członka grupy wielonarodowej. W takiej sytuacji, jeśli przychody grupy przekraczają próg, raportowanie CbC obejmuje i fundusz i spółki w które inwestuje.

Objęcie obowiązkiem raportowania spółek osobowych

Przynależność spółek osobowych do grup międzynarodowych, które zobowiązane są do raportowania wg krajów, również determinowana jest standardami rachunkowości. Jeżeli są one objęte konsolidacją sprawozdań finansowych, należą wtedy do grupy międzynarodowej i po spełnieniu pozostałych warunków, należy wykazać je w sprawozdaniu CbC. Dodatkowo, dokument wyjaśnia również, w jaki sposób spółki te powinny być pokazane w sprawozdaniu.

Wpływ wahania kursów walut na obowiązek raportowania

Próg, którego przekroczenie zobowiązuje do przygotowania raportu CbC przez podmiot dominujący, wynosi 750 mln EUR lub równowartość w walucie krajowej przeliczoną na styczeń 2015 r. OECD wyjaśnia, że w przypadku, kiedy w kraju A ustalono próg w walucie krajowej, natomiast w kraju B w EUR i jeśli w wyniku wahań kursów przychody grupy, której podmiot dominujący pochodzi z kraju A, nie przekraczają progu w kraju A, natomiast przekraczają próg w kraju B, to kraj B nie może egzekwować od grupy złożenia sprawozdania CbC. W przypadku przepisów polskich dla 2016 r. zastosowanie ma próg wynoszący równowartość 750 mln EUR, w przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym 2015 r., tj. 31 grudnia 2015 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Więcej informacji na temat cen transferowych na cenytransferowe.taxand.pl.