W dniu 30.05.2018 r. na witrynie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano  uwagi do projektu zmian w formularzu CIT-TP (oraz PIT – TP), które zostały zgłoszone w ramach etapu konsultacji publicznych.

Przypomnijmy, że zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia zmieniającego formularz CIT – TP (Uzasadnienie), wprowadzanie zmian motywowane jest przede wszystkim umożliwieniem prawidłowego wypełnienia obowiązku (i) podatkowym grupom kapitałowym (PGK), które wypełniają formularz w odniesieniu do transakcji/innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a podmiotami powiązanymi nie wchodzącymi w skład PGK, (ii) jak i wspólnikom spółek niebędących osobą prawną, którzy zostali wyznaczeni do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

W nowo projektowanym formularzu, podatnik ma zaznaczać wyłącznie pozycje, które odnoszą się do jego sytuacji, a w przypadku wypełniania przez podatnika formularza za inny podmiot  – do sytuacji tego podmiotu. W tym zakresie, podatnik składający sprawozdanie w imieniu podmiotu, w części C. wypełnia dane identyfikacyjne tego podmiotu. Podatnik, który składa natomiast sprawozdanie w swoim imieniu, pola z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie (poz. 10, 11) pozostawia puste, wypełniając w tym zakresie jedynie część B. Dodatkowo, w nowym projekcie formularza projektodawca przewiduje pole nr 6, w którym podatnik będzie miał wskazać na  liczbę podmiotów za które składane jest sprawozdanie.

Zgodnie z Uzasadnieniem, przyczyną zmian w formularzach jest również chęć ich uproszczenia poprzez przyjęcie w zasadniczej części formy zamkniętej, sprowadzającej obowiązek dokumentacyjno – sprawozdawczy jedynie do zaznaczenia odpowiedniej pozycji, bez konieczności przedstawiania szczegółowych informacji na temat poszczególnych transakcji. Co więcej, nowa wersja formularza CIT – TP daje możliwość składania korekt.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych odnosiły się przede wszystkich do pojęć oraz sformułowań zawartych w częściach C-G formularza, w szczególności odnośnie do informacji o transakcjach finansowych. Zgłaszający uwagi podnosili, iż pojęcia i objaśnienia zawarte w formularzu wymagają dalszego doprecyzowania lub wprowadzenia właściwych definicji, co naszym zdaniem mogłoby znacznie zredukować ryzyko pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych zarówno w toku wypełniania formularzy przez podatników, jak i w trakcie ich analizy po stronie organów.

Zwracamy uwagę, że Ministerstwo Finansów prowadzi równolegle prace nad przygotowaniem praktycznego poradnika omawiającego najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wypełniania formularzy CIT-TP oraz PIT-TP, o czym między innymi informowaliśmy w poprzednim wpisie.

Proponowane zmiany w budowie formularzy oceniamy pozytywnie. Tym samym należy mieć nadzieję, że ostateczna wersja formularzy CIT - TP i PIT - TP w korespondencji z przygotowanym poradnikiem  istotnie zmniejszy pracochłonność związaną z wypełnieniem uproszczonych sprawozdań.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu prac legislacyjnych w zakresie formularzy oraz pracach związanych z przygotowywaniem praktycznego poradnika.

Poniżej zamieszczamy link do witryny RCL, na której można zapoznać się zarówno  projektem rozporządzenia jak i zgłoszonymi w ramach konsultacji publicznych uwagami. -> link


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorami artykułu:

Marta Kania konsultant w Crido Marta.Kania@crido.pl   Adam Zbroiński Transfer Pricing Knowledge Expert w Crido Adam.Zbroinski@crido.pl