Polska podniosła próg minimalnego wynagrodzenia dla posiadaczy zezwolenia na pobyt czasowy i prace w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieskich Kart UE) do poziomu 8493,79 zł brutto (około 2146 USD) miesięcznie. Jest to prawie 743 zł brutto więcej niż wynagrodzenie minimalne dla wniosków złożonych w 2021 r.

Zmiana wchodzi w życie od 9 lutego 2022 r. i dotyczy wniosków złożonych w 2022 r. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach muszą się liczyć z wyższymi wymaganiami finansowymi dla tej grupy pracowników.

Przypomnijmy, że Niebieska Karta UE stanowi jeden z rodzajów zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, które uprawnia do pobytu oraz wykonywania pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

W celu uzyskania tzw. Blue Card wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • ukończenie co najmniej trzyletnich studiów wyższych lub posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy;
  • przedstawienie umowy o pracę zawartej na okres przynajmniej 1 roku;
  • zapewnienie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nie niższego niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ułatwienia i przywileje dla posiadaczy Niebieskiej Karty UE:

  1. Możliwość zmiany zezwolenia oraz dostęp do rynku pracy po 2 latach pobytu na podstawie tego rodzaju zezwolenia

W przypadku zmiany pracodawcy lub warunków zatrudnienia zezwolenie to może być w każdym czasie zmienione na wniosek cudzoziemca. Jednocześnie, po upływie 2 lat pobytu na podstawie Blue Card, cudzoziemiec uzyskuje swobodny dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że cudzoziemiec może zmienić pracodawcę, nazwę stanowiska nie oczekując na zmianę zezwolenia, lecz taka zmiana może zostać dokonana po zmianie warunków zatrudnienia.

  1. Mobilność w obrębie UE

Cudzoziemiec przebywający przez 18 miesięcy na podstawie Blue Card wydanego przez inne państwo członkowskie UE może przenieść się na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

  1. Ułatwienia w uzyskaniu tytułu rezydenta długoterminowego UE - możliwość łączenia okresów pobytu w różnych państwach członkowskich

Do okresów pobytu w na terenie Unii Europejskiej są wliczane wszystkie pobyty w innych państwach członkowskich. W praktyce, daje to możliwość szybszego uzyskania tytułu rezydenta długoterminowego UE.

Warto dodać, że pewne korzyści płynące z posiadania Niebieskiej Karty UE dotykają również członków rodziny jej posiadacza. Członkowie rodziny mają prawo do podejmowania studiów na polskich uczelniach publicznych nieodpłatnie. Jak również na zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia do wykonywania bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań dotyczących procedury i warunków uzyskiwania Niebieskich Kart UE.

 

Autorzy: Olga Senychak, starszy konsultant w CRIDO, Rafał Frączyk, menadżer w CRIDO