25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zawiera w sobie nowelizacje – niejednokrotnie dość zaskakujące – szeregu przepisów niezwiązanych bezpośrednio z akcyzą.

Jednym z takich przepisów jest art. 201 Ordynacji podatkowej, do którego nowelizacja wprowadza dwa nowe przypadki, w których organy podatkowe będą uprawnione do zawieszenia toczącego się postępowania podatkowego:

  1. gdy pomiędzy postępowaniami w sprawach dotyczących tej samej strony istnieje taki związek, że na treść decyzji wydawanej w zawieszonym postępowaniu ma wpływ rozstrzygnięcie sprawy w innym postępowaniu,
  2. gdy stan faktyczny lub zagadnienie prawne będące przedmiotem zawieszonego postępowania i innego postępowania w sprawach dotyczących tej samej strony są podobne.

Zawieszenie będzie możliwe zarówno z urzędu (choć podatnik będzie musiał wyrazić na nie zgodę), jak i na wniosek podatnika.

Jakie konsekwencje może nieść ze sobą nowelizacja, jeżeli zachowa ona proponowane brzmienie?

Z punktu widzenia przedsiębiorców może być ona korzystna w tych przypadkach, gdy organy podatkowe prowadzą równolegle kilka postępowań dotyczących tego samego zagadnienia. Przykładowo, gdy sprawy prowadzone są w zakresie dochowania należytej staranności w VAT w ramach transakcji z jednym kontrahentem czy uznania za koszt uzyskania przychodu określonych wydatków ponoszonych kilka lat z rzędu – po nowelizacji możliwe będzie zawieszenie części postępowań w oczekiwaniu na prawomocne zakończenie jednego z nich, a następnie w oparciu o to rozstrzygnięcie zakończenie pozostałych.

Oznacza to, że podatnik będzie mógł skoncentrować się na jednym sporze, a jeżeli w jego toku zostanie wydana wymagalna decyzja – konieczne będzie zapłacenie tylko jednej decyzji, a nie kilku wydanych równolegle. Również spór sądowy wymagał będzie uiszczenia wpisu tylko w jednej sprawie (o ile oczywiście organ podatkowy zdecyduje się wstrzymać z rozstrzygnięciem pozostałych spraw do wyroku sądu). Powinno to pozwolić na znaczące obniżenie kosztów prowadzenia sporu z organem podatkowym

Oczywiście, wiele niestety zależeć też będzie od praktyki stosowania tych przepisów. Niewykluczone, że organy podatkowe nie będą zainteresowane ich wykorzystywaniem w opisany sposób choćby ze względu na fakt, że w brzmieniu uchwalonym przez Sejm zawieszenie postępowania nie będzie wiązało się ze wstrzymaniem biegu terminu przedawnienia. Z drugiej strony jednak organ podatkowy będzie mógł odwiesić postępowanie w każdej chwili – również, gdy uzna, że jest to uzasadnione terminem przedawnienia.

Ustawa została obecnie przekazana do dalszych prac w Senacie – niewykluczone zatem, że omawiane zasady zawieszania postępowań ulegną jeszcze dalszym zmianom.