Projekt zmian w ustawach o PIT i CIT był dzisiaj rozpatrywany przez sejmową Komisję Finansów Publicznych. W toku prac Komisji zgłoszono szereg poprawek istotnie modyfikujących dotychczasowe brzmienie proponowanych zmian.

Poniżej podsumowujemy najważniejsze poprawki do ustawy o CIT przyjęte przez Komisję:

 1. limit odliczalności wydatków na usługi niematerialne i opłaty licencyjne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych:
 • Limitu nie stosuje się do usług, opłat i należności w zakresie w jakim decyzja w sprawie uznania prawidłowości wyboru i ustalania ceny transakcyjnej (APA) obejmuje te usługi, opłaty i należności w okresie, którego ta decyzja dotyczy; zasada dotyczy również roku podatkowego, w którym wydano decyzję o APA oraz do roku podatkowego poprzedzającego ten rok;
 • Wyłączenie z katalogu usług limitowanych usług ubezpieczeniowych i gwarancji świadczonych przez podmioty profesjonalne;
 1. limit odliczalności nadwyżki kosztów finansowania:
 • doprecyzowanie wzoru na wyliczenie limitu odliczalności kosztów finansowania dłużnego;
 • doprecyzowanie, że limitu nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej 3M PLN;
 • wprowadzenie możliwości szacowania dochodu w przypadku finansowania od podmiotów powiązanych – bez uwzględnienia przy ocenie rynkowej zdolności kredytowej podatnika zabezpieczeń udzielonych przez podmioty powiązane oraz powiązań;
 • zapowiedziano doprecyzowanie pojęcia „kosztów finansowania dłużnego” w zakresie części odsetkowej raty leasingowej raz kosztów równoważnym ekonomicznie odsetkom – Ministerstwo zaproponuje nowe brzmienie przepisu w toku drugiego czytania projektu ustawy.
 1. Inne zmiany:
 • wyodrębnienie źródeł przychodów – przychodami ze źródła zyski kapitałowe nie będą przychody z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych;
 • ograniczenie obowiązku dokumentacji TP w przypadku podmiotów, które uzyskały APA (w okresie objętym APA);
 • PGK – złagodzenie okoliczności powodującej rozwiązanie PGK dotyczącej transakcji „nierynkowych” z podmiotami spoza PGK – poprzez wprowadzenie progu istotności - odesłanie do art. 9a ust. 1d) (limity kwotowe zależne od obrotów podatnika, co najmniej 50.000 EUR).