Na etapie opiniowania znajduje się projekt Ministerstwa Kultury ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo. Niewykluczone, że  już w 2019 roku polskie studia deweloperskie będą mogły skorzystać z dedykowanej dla nich ulgi w podatku dochodowym w zakresie gier wykorzystujących polski lub europejski dorobek kulturowy.

Zgodnie z projektem, do ulgi podatkowej będą kwalifikować się jedynie kulturowe gry wideo, które i: (i) wykorzystują polski lub europejski dorobek kulturowy, (ii) posiadają kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a ponadto (iii) spełnią test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym i ostatecznym oraz (iv) są przeznaczone do komercyjnej dystrybucji.

Dopuszczalność objęcia ulgą danego projektu rozpatrywana będzie indywidualnie w oparciu o tzw. test kulturowy, którego celem jest weryfikacja, czy dana gra może być uznana za grę o charakterze kulturowym. Test zostanie opracowany w oparciu o rozwiązania stosowane w innych krajach UE, tj. nawiązujące do modelu brytyjskiego (Video Games Tax Relief) oraz francuskiego (Crédit d'impôt jeu vidéo). Wykorzystywane w teście kulturowym, precyzyjnie zdefiniowane kryteria będą się odnosiły m.in. do następujących elementów: miejsce akcji, główni bohaterowie, obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego, bazowanie na narracji i dialogach, wykorzystanie oryginalnego IP, wykorzystanie elementów innowacyjnych, produkcja większości elementów gry na terytorium RP oraz zatrudnienie przy produkcji obywateli lub rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciekawostką jest wprowadzenie certyfikacji – tymczasowej i ostatecznej. Certyfikaty będą dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez przedsiębiorcę uprawnienia do otrzymania wsparcia finansowego. Na początku prac podatnik powinien uzyskać certyfikat tymczasowy, natomiast po ich zakończeniu certyfikat ostateczny potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi podatkowej.

Warto zaznaczyć, że z ulgi nie będą mogły skorzystać gry o charakterze reklamowym i promocyjnym, gry hazardowe, gry zawierające treści pornograficzne oraz gry nieprzeznaczone do sprzedaży publicznej. Ponadto, co istotne, wsparcie finansowe produkcji kulturowych gier wideo będzie stanowić pomoc publiczną.

Od strony konstrukcyjnej, omawiana ulga polegać ma na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (PIT/CIT) kosztów kwalifikowanych. Katalog kosztów kwalifikowanych jest szeroki i zawiera większość typowych kosztów ponoszonych przez producentów gier wideo, takich jak np. koszty najmu pomieszczeń, sprzętu lub koszty podwykonawstwa. Co istotne, planowane brzmienie przepisu pozwalać będzie na odliczenie nawet 100% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych w ciągu 6 kolejnych lat (analogicznie do ulgi B+R).

Pewnym ograniczeniem może być fakt, że wsparcie finansowe będzie przyznawane na produkcję gier wideo, których koszty kwalifikowane wyniosą co najmniej 100.000 złotych. Warto wspomnieć, że wysokość wsparcia finansowego, wraz z innymi źródłami pomocy publicznej przyznanymi na produkcję gry wideo nie może przekroczyć łącznie 50% całości kosztów produkcji kulturowej gry wideo. Natomiast, całkowita wysokość wsparcia finansowego wraz z innymi źródłami pomocy publicznej przyznanymi danemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50.000.000 euro rocznie.

Warto zwrócić uwagę na brak możliwości kumulacji instrumentów podatkowych (a także dotacji) w zakresie kosztów poniesionych na produkcję kulturowej gry wideo. Ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy wprowadzające omawiane przepisy, wprost wskazał, że: sytuacją, która pozbawia podatników możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na produkcje kulturowych gier wideo będzie pokrycie przez podatnika kosztów kwalifikowanych z innego źródła, tj. dotacji lub ulgi podatkowej innego rodzaju np. badawczo-rozwojowej. Takie podejście jest uzasadnione, gdyż podatnicy w przypadku pokrycia kosztów produkcji środkami z innego źródła, w rzeczywistości nie ponoszą ich ekonomicznego ciężaru. W uzasadnieniu nie wskazano natomiast, czy powyższe ograniczenie odnosi się także do świeżo wdrożonego IP Box.<br><br>

W praktycznym ujęciu, przedsiębiorca chcący uzyskać wsparcie finansowe przed rozpoczęciem prac objętych przedmiotem ulgi podatkowej, musi złożyć wniosek o udzielenie wsparcia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przed ukończeniem produkcji gry. Ewentualne przyznanie wsparcia finansowego zostanie potwierdzone przez wydanie certyfikatu tymczasowego. Po zakończeniu produkcji kulturowej gry wideo przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie finansowe, będzie zobowiązany przekazać właściwemu ministrowi raport końcowy, który po pozytywnej weryfikacji będzie skutkował wydaniem certyfikatem ostatecznym.

Warto nadmienić, że projekt ustawy przewiduje odrębny tryb kontroli przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie finansowe, podczas której może nastąpić m.in. weryfikacja spełniania warunków przyznania wsparcia finansowego.

Warto też postawić pytanie, czy nowa ulga podatkowa może stanowić dla producentów gier wideo realną alternatywę dla dotychczasowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową? Ulga B+R z jednej strony ma ograniczony katalog kosztów kwalifikowanych, ale samo odliczenie może sięgnąć nawet 150% (dla przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego), natomiast ulga na kulturowe gry wideo pomimo objęcia swoim zakresem całości kosztów związanych z produkcją gry wideo, wymaga od zainteresowanego podatnika większego formalizmu administracyjnego. O popularności tego narzędzia, najpewniej jak zwykle, zdecydują podatnicy, po przeanalizowaniu chociażby struktury planowanych kosztów, czy możliwości „zdania” testu kulturowego.

Producenci gier wideo powinni się jednak wstrzymać z zacieraniem rąk. Ministerstwo Finansów ma pewne wątpliwości co do sensu wprowadzenia ulgi. Uważa bowiem, że każda nowa ulga komplikuje już i tak zagmatwane przepisy, natomiast jej administracyjna obsługa stanowiłaby dodatkowe obciążenie dla i tak już nazbyt obciążonego aparatu skarbowego. Swoje stanowisko argumentuje również zbyt niewielkim gronem przedsiębiorców będących jej adresatami. Zdaniem resortu pojawienie się programów pomocowych opartych na uldze podatkowej w kilku krajach, w tym tylko dwóch krajach europejskich, nie wydaje się przesądzać o wyższości tej formy nad wsparciem bezpośrednim. Wydaje się, że powyższe, jak i inne zgłoszone przez partnerów publicznych uwagi powinny stanowić punkty wyjścia do dalszych prac nad ustawą.

Zobacz także: