Początek roku 2017 oznacza dla polskich podatników wejście w życie większości rewolucyjnych przepisów w zakresie wymogów dotyczących dokumentacji cen transferowych. O podsumowaniu najistotniejszych zmian pisaliśmy m.in. tu. Dzisiejszy wpis poświęcimy przeanalizowaniu wymaganego zakresu informacji w dokumentacji lokalnej (z ang. Local File), przygotowywanej przez podatnika, którego przychody lub koszty w roku poprzedzającym dokumentowany rok podatkowy przekroczyły 2 miliony euro. W szczególności, wskażemy najistotniejsze zmiany w porównaniu do dokumentacji sporządzonej według dotychczasowych przepisów.

Podstawowa i zarazem najczęściej dyskutowana różnica dotyczy wprowadzenia obowiązku dołączenia analizy porównawczej (z ang. benchmarking study), zdefiniowanej jako „opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach” – obowiązek dotyczy podmiotów, których przychody lub koszty przekroczyły 10 milionów euro w roku poprzedzającym rok podatkowy. Dotychczas podatnicy często w ogóle nie przygotowywali analiz porównawczych lub przygotowywali je jedynie dla wybranych transakcji. Przepisem tym ciężar przeprowadzenia analizy rynkowości poziomu cen / rentowności w dokumentowanych transakcjach został przeniesiony z organu podatkowego na podatnika.

Kolejną istotną różnicą jest wprowadzenie obowiązku wskazania danych finansowych, w tym przepływów pieniężnych, uzasadnienia wyboru metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika oraz przedstawienia algorytmu kalkulacji rozliczeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń. W naszej ocenie, nowy wymóg doprowadzi do konieczności tworzenia dokumentacji cen transferowych we współpracy z podmiotem powiązanym, szczególnie w przypadku transakcji, w których podatnik jest nabywcą i nie posiada informacji na temat szczegółów kalkulowania ceny w transakcji przez jej drugą stronę.

Ponadto podatnicy w dokumentacji cen transferowych będą przedstawiali informacje o przeprowadzonych ostatnio restrukturyzacjach, tj. „przeniesieniach pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika”. Mimo iż przepisy definiujące restrukturyzację wprowadzone zostały nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego cen transferowych już w lipcu 2013 roku, a w lutym 2014 roku na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano dokument „Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi”, do tej pory temat klasyfikacji zdarzenia jako restrukturyzacji i oceny jej wpływu na wynik podatkowy sprawia podatnikom wiele trudności w dyskusjach z organami podatkowymi. Jednocześnie, kwestia ta stanowi obszar coraz częściej poddawany kontroli przez organy podatkowe, stąd naszym zdaniem opis restrukturyzacji został włączony do obowiązkowych elementów dokumentacji podatkowej celem usprawnienia przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Co ciekawe, nowe przepisy nie odnoszą się do wymogu przedstawienia korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Niemniej jednak, wymóg ten można interpretować jako element opisu strategii gospodarczej, zatem naszym zdaniem w dalszym ciągu powinien znajdować się w dokumentacji podatkowej.

W naszej ocenie, pozostałe elementy dokumentacji Local File nie powinny nastręczać podatnikom wielu trudności. Elementy te, mimo że dotychczas nie były wymagane, w praktyce i tak często pojawiały się w dokumentacjach podatkowych, np. dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące opisywanych transakcji, struktura organizacyjna i struktura zarządcza podatnika oraz przedmiot i zakres prowadzonej działalności, umowy będące podstawą zawarcia transakcji oraz porozumienie w sprawie podatku dochodowego dotyczącego dokumentowanej transakcji, jeśli zostało zawarte.

Oprócz przygotowania dokumentacji lokalnej, część podatników będzie zobligowana do przedstawienia dokumentacji grupowej (z ang. Master File) oraz raportu na kraje (ang. Country-by-Country Reporting). Zagadnienia związane z zakresem wymaganych w nich informacji oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich sporządzenia zostaną przybliżone w kolejnych wpisach.