Organ potwierdził stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku nieodpłatnego pełnienia funkcji członków zarządu i rady nadzorczej spółki kapitałowej przez osoby będące przedstawicielami jej wspólnika/akcjonariusza (a nawet przedstawicielami podmiotu będącego udziałowcem wspólnika spółki) po stronie spółki nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Dyrektor KIS zgodził się, że osoby te działają bowiem w interesie wspólnika/akcjonariusza, który uzyskuje w związku z tym korzyść ekonomiczną w postaci udziału w zysku spółki. W tym przypadku nie zachodzi zatem przesłanka powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, jaką jest brak ekwiwalentności świadczeń.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS z dnia 8 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.271.2020.1.SG