Estoński CIT w 2022 r. jest dla wielu podatników atrakcyjną alternatywą w stosunku do tradycyjnego opodatkowania CIT. Fakt ten potwierdzają liczne przejścia przedsiębiorców na tą formę opodatkowania. Niemniej, znowelizowane przepisy w dalszym ciągu budzą wśród podatników wątpliwości, szczególnie w zakresie ustalania prawidłowej wysokości opodatkowania.

W teorii, opodatkowanie estońskim CIT miało mieć miejsce jedynie w przypadku wypłaty zysków do wspólników. Przepisy wprowadzają jednakże dodatkowe, nie występujące dotychczas źródła dochodów i podstawy opodatkowania, z których część nadal pozostaje nieostrych i niedookreślonych. Konsekwencją tego są liczne wnioski podatników o interpretacje indywidualne w celu zabezpieczenia swojej pozycji podatkowej.

Jedna z takich interpretacji wydana została przez Dyrektora KIS w dniu 28 czerwca 2022 roku, która tym razem dotyczy opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu w spółce. Przedstawiony stan faktyczny dotyczył dwóch członków zarządu, będących równocześnie wspólnikami spółki, którzy pełniąc swoje funkcje z tytułu powołania nie będą pobierać wynagrodzenia. Spółka aktualnie podlega opodatkowaniu na zasadach estońskiego CIT. Wnioskodawca zainteresowany był, czy zarówno w trakcie korzystania z ryczałtu, jak i po rezygnacji z tej formy opodatkowania dochodu, świadczenie to powinno podlegać opodatkowaniu (jako przychód z nieodpłatnego świadczenia).

Przedstawiając swoje stanowisko, Wnioskodawca wskazywał, że kodeks spółek handlowych nie obliguje do pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu. Idąc dalej, podatnik argumentował, że nieodpłatne świadczenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie mieści się w żadnym z nowo wprowadzonych katalogów dochodów, tj. w szczególności nie może zostać zaklasyfikowane jako wypłata zysków do wspólnika lub ukryte zyski, bowiem do wykonania świadczenia zobowiązany jest wspólnik a nie, jak stanowią przepisy dot. estońskiego CIT’u, spółka.

Wnioskodawca wywiódł również, że w przypadku przystąpienia do ryczałtu nie mają do niego zastosowania tradycyjne przepisy ustawy o CIT, w tym w szczególności przepisy dotyczące powstania przychodu w przypadku otrzymywania nieodpłatnych świadczeń. Jego zdaniem świadczenie to również nie powinno zostać rozpoznane jako przychód, w przypadku powrotu w przyszłości do opodatkowania zysków wg. zasad ogólnych.

Dyrektor KIS w przedmiotowej interpretacji w pełni podzielił stanowisko zaprezentowane przez spółkę i odstąpił od uzasadnienia. Zatem przyjąć można, że nieodpłatne świadczenie, polegające na pełnieniu funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia, nie podlega opodatkowaniu zarówno w ramach estońskiego CIT, jak i po jego zakończeniu.

Wydana interpretacja z pewnością jest istotna dla podatników, zarówno tych, którzy zdecydowali się już na zmianę zasad opodatkowania generowanego dochodu, jak i tych, którzy dopiero rozważają przejście na estoński CIT. Poruszana w niej kwestia jest przedmiotem częstego zainteresowania organów podatkowych i nierzadko wiąże się z ryzykiem dla podatników. Warto w tej sytuacji zwrócić uwagę, że opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek wprowadza zupełnie odrębne od ogólnego CIT zasady opodatkowania i rozumienia pojęć, co skutkuje tym, iż przy stosowaniu tego reżimu należy rozpatrywać zagadnienia podatkowe w oderwaniu od utrwalonych dotychczas schematów myślenia.