Znamy już uzasadnienie wyroku TK dotyczącego opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych w sytuacji, w której posiadają one majątek zarówno prywatny jak i służący prowadzeniu działalności gospodarczej. Bezpośrednio konkluzje tego wyroku będą miały zastosowanie również do osób prawnych – ale w praktyce jedynie do tych, które będą w podobnej sytuacji.

Nie jest więc tak, jak wielu twierdziło, że wyrok ten jest „przełomowy” i diametralnie zmieni sytuację przedsiębiorców, którzy posiadają nieruchomości niewykorzystywane w działalności.

Trybunał sformułował w uzasadnieniu wyroku szczególne kryterium, które powinno być brane pod uwagę przy ocenie czy dany majątek powinien być opodatkowany jako związany z działalnością gospodarczą, czy nie – kryterium wykorzystywania w działalności gospodarczej. Jasno jednak wskazał przy tym, że nie można stosować wyższej stawki do majątku (1) niewykorzystywanego i (2) nie mogącego być potencjalnie wykorzystanym w działalności gospodarczej.

Taka ocena TK została sformułowana na bazie konkretnego stanu faktycznego. Pamiętać należy, że TK odnosił się do specyficznej sytuacji, w której podatnik (w tym przypadku osoba fizyczna) występował w dwojakim charakterze – tj. jako przedsiębiorąca i jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności. Zasadne jest więc przyjęcie, że nie można niejako automatycznie przyjmować, że wszystko co posiada taki podmiot, jest od razu w całości związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Podobną sprawę rozstrzygnął ostatnio NSA w wyroku z dnia 4 marca 2021 r. (sygn. akt III FSK 895-899/21) – tym razem bowiem problematyczne było ustalenie właściwej stawki podatku wobec majątku osoby prawnej (Agencji Mienia Wojskowego), która to realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej, jak również jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. I również w tym przypadku – zgodnie z wyrokiem TK – NSA uznał, że takiego automatyzmu nie powinno być.

Pytanie powstaje jednak, co w przypadku podmiotów, które nie działają w dwojakim charakterze, prowadząc obok działalności gospodarczej również działalność innego rodzaju? Opisana powyżej sytuacja w większości przypadków istotnie różni się np. od sytuacji spółek handlowych – te już z samej swej istoty są, co do zasady, ukierunkowane na zysk i nie posiadają majątku „prywatnego”, niewykorzystywanego w działalności gospodarczej. W takich sytuacjach w praktyce skala majątku niewykorzystywanego i mogącego być potencjalnie wykorzystywana, może być ograniczona.

 Czy zmienia to konkluzje i jednoznaczny przekaz, iż należy weryfikować swoje rozliczenia w podatku od nieruchomości? Oczywiście nie – szczególnie w kontekście niejasności dotyczących innych zagadnień spornych w tym podatku jak i zmieniającego się orzecznictwa sądów administracyjnych. Należy jednak podchodzić do tej kwestii świadomie i brać pod uwagę m.in. wszystkie wnioski płynące z ww. wyroku. Samorządy bowiem zasadnie przygotowują się do analizy wniosków nadpłatowych, które będą składane przez podatników na kanwie wyroku TK, gdyż nie wszystkie mogą okazać się uzasadnione.


Najbliższe wydarzenia

Szkolenia: 

>> Strefowo kompleksowo, czyli wszystko o działalności na terenie SSE i PSI | 18 maja

>> Ceny transferowe – rozjaśniamy mroki regulacji dotyczących TP | 19 maja

>> Zmiany związane ze SLIM VAT - faktury korygujące | 26 maja

>> SLIM VAT - zmiany inne niż dotyczące faktur. Zmiany w JPK_VAT. SLIM VAT 2 | 31 maja

Webinary:
>> Transfer pricing scrutiny in Poland – stairway to tax haven or highway to compliance hell? | 15 czerwca