Jak co roku przypominamy, że z końcem marca br. upływa termin na złożenie powiadomienia CbC – P za rok 2023 (w przypadku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok odpowiadający rokowi kalendarzowemu).

Pomimo faktu, że samo powiadomienie CbC – P zawiera tylko kilka rubryk, to jego niezłożenie grozi dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Aby ułatwić Państwu uniknięcie negatywnych następstw, poniżej podsumowaliśmy najważniejsze informacje dotyczącego przedmiotowego powiadomienia.

Kto i w jakiej formie powinien złożyć informację CbC - P?

Obowiązek złożenia informacji CbC – P leży na podmiotach prowadzących działalność w Polsce, wchodzących w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły:

  • 3250000000 PLN– w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN lub
  • 750000000 EUR lub równowartość tej kwoty – w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie innej niż PLN.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, samo wypełnienie powiadomienia nie jest niczym skomplikowanym. W odpowiednich polach należy jedynie wskazać jednostkę raportującą informację o grupie podmiotów, tj. jednostkę, która złoży raport CbC – R oraz podać jej dane identyfikacyjne tj.  adres, a także państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o Grupie podmiotów (raport CbC – R). Dla przypomnienia termin na złożenie raportu CbC – R to 12 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Dla jasności chcielibyśmy dodać, że do złożenia Raportu CbC – R za grupę podmiotów, odpowiedzialna jest co do zasady jednostka dominująca. Jeżeli jednostka dominująca nie jest zobowiązana do przekazania takiej informacji to w powiadomieniu CbC – P jednostka, która dokonuje zastępczego raportowania wskazuje siebie jako jednostkę raportującą.

Powiadomienie CbC - P składane jest drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

Warto dodać, że Ministerstwo Finansów zmieniło formę wysyłania powiadomienia CbC – P, udostępniając interaktywny formularz.

Link do deklaracji: https://klient-eformularz.mf.gov.pl/declaration/form/91e40b6e-b984-40b8-a11a-12887aaedca9/section/0/a4f4825f-d167-4ae1-baac-2a41f828b326/0

Co grozi w przypadku niezłożenia informacji?

Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji CbC – P lub złożenie jej w formie niepełnej lub niezgodnie z posiadanymi danymi obarczone jest ryzykiem nałożenia kary administracyjnej w wysokości do 1 mln PLN. Co więcej, organy posiadają kompetencje do przeprowadzenia kontroli w zakresie wywiązywania się przez podmioty z obowiązków dotyczących informacji CbC – P oraz raportu CbC – R.

Jak obserwujemy, organy wykazują zainteresowanie wskazanym tematem i zaczynają weryfikować, czy podmioty wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków raportowych.

Jak wiemy sytuacja finansowa Grup kapitałowych jest płynna, Grupy dokonują różnego rodzaju inwestycji oraz przeprowadzają procesy reorganizacji, które mogą ostatecznie skutkować przekroczeniem wskazanych progów, i tym samym koniecznością raportowania CbC – R i w konsekwencji obowiązkiem złożenia przez polski podmiot powiadomienia CbC – P.

W efekcie zdarzają się sytuacje, w których podmioty nie orientują się w odpowiednim czasie, że przekroczyły już progi obligujące do raportowania.

Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy opracowanie wewnętrznych procedur i zasad, które umożliwią weryfikację wskazanego obowiązku z odpowiednim wyprzedzeniem, a tym samym pozwolą na złożenie informacji CbC – P w terminie, bez zbędnych komplikacji.

Do upływu terminu na złożenie informacji pozostało niewiele czasu, więc jest to dobry moment, aby zastanowić się, w jaki sposób usprawnić cały proces, nie narażając się w następstwie niedopatrzenia na negatywne konsekwencje.

Na drugą część wpisu zapraszamy po upływie ustawowego terminu.


Zobacz film: TPR (Informacja o cenach transferowych) za 2022

Film omawia, w jaki sposób poprawnie wypełnić Informację TPR za 2022 rok dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi. Jakub Daniluk, ekspert ds. cen transferowych, dzieli się swoim obszernym doświadczeniem w przygotowywaniu i składaniu formularza TPR. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.