Drugą niespodzianką, która spotkała nas w marcu jest – znowu długo oczekiwane – wprowadzenie w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług… ogólnodostępnego wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, określanego często jako tzw. white lista.

Lista będzie dwojakiego rodzaju: z jednej strony zawierać będzie aktualny status podatnika VAT na dany dzień (o, jak wiele było o to pytań przez ostatnie 2 lata!) wraz z historią rejestracji dla celów VAT do 5 lat wstecz. Co ważne nie tylko dla firm informatycznych, dostępne będą mechanizmy umożliwiające wsadowe przeprowadzanie weryfikacji wielu podatników – dzięki czemu szybkość procesu przygotowywania comiesięcznych rozliczeń VAT znacznie się zwiększy. Jak jest to ważne wiedzą Ci, którzy regularnie odpytują obecnie serwery Ministerstwa Finansów o dziesiątki tysięcy swoich kontrahentów – i czekają, czekają, czekają…

Druga, równie istotna część tej listy to numery rachunków bankowych podatników, wskazanych w formularzach zgłoszeniowych bądź aktualizacyjnych. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową o numery rachunków otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto, podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. Wprowadzono także rozwiązanie uszczelniające płatności między podatnikami: podatnicy nie będą zaliczali do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której płatność dokonano na rachunek spoza listy. Przewidziano jednak możliwość złożenia przez podatnika zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu (w tym przypadku, jak również przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wyłączona zostanie odpowiedzialność solidarna nabywcy).

Nowe przepisy mają wejść w życie w większości od 1 września 2019 r., natomiast regulacje, z których wynikają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w wykazie – mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. (ma to zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie się do wprowadzonych zmian).

Podobnie, jak przy JPK_FA(2) – czasu na przygotowanie od strony informatycznej nie jest dużo. Pozostaje mieć nadzieję, że aspekty techniczne działania white listy udostępnione zostaną nie później niż w czerwcu.

Zobacz także:Compass-VAT - sprawdź jak możemy Ci pomóc