WSA w Warszawie w ostatnim czasie wydał dwa korzystne dla podatników wyroki tj. z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt. III SA/Wa 360/18 oraz z dnia 29 listopada 2018 r. sygn., akt. III SA/Wa 359/18, w których stwierdził, iż skarżący świadczący usługi związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem mają prawo do odliczenia VAT wynikającego z nabycia usług gastronomicznych.

W obu przypadkach sprawy zawisłe przed sądem administracyjnym wynikały z postępowania interpretacyjnego. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółki wskazywały, że prowadzą działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym wynajmie apartamentów na rzecz klientów, którzy uprzednio rezerwują swój pobyt poprzez Internet, bądź za pośrednictwem agentów lub biur podróży. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, działalność obu spółek podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT, jako wymieniona w załączniku nr 3, poz. 163, z oznaczeniem symbolem „55” PKWIU i określeniem: „Usługi związane z zakwaterowaniem”.

Spółki, niezależnie od zakwaterowania w apartamentach, oferują klientom także usługi gastronomiczne (np. śniadania). W praktyce wygląda to tak, że gość otrzymawszy od pracownika w recepcji voucher na śniadanie udaje się do punktu gastronomicznego, a następnie uiszcza na rzecz spółki zapłatę za posiłek na podstawie wystawionej faktury VAT z 8% stawką podatku. Z uwagi na fakt, że spółki nie posiadają własnego zaplecza gastronomicznego, opisane usługi gastronomiczne nabywają od podmiotu zewnętrznego. Sprzedawca usługi, prowadzący lokal gastronomiczny w cyklach tygodniowych wystawia na rzecz spółki fakturę za świadczone usługi gastronomiczne ze stawką VAT 8%.

W związku z powyższym zostało zadane pytanie: Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabyte usługi gastronomiczne?

W obu przypadkach Dyrektor KIS w interpretacjach uznał stanowisko spółek za nieprawidłowe. Na powyższe interpretacje spółki wniosły skargi do WSA w Warszawie o ich uchylenie.

WSA stwierdził, iż w takiej sytuacji, jak w opisanych sprawach, spółkom przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych usług gastronomicznych. Z wniosków o interpretację jednoznacznie wynika, że spółki będą opodatkowywać wykonywaną przez siebie działalność na zasadach ogólnych, a ponoszone przez nie wydatki na usługi gastronomiczne są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W tym miejscu warte podkreślenia jest, iż w obu ww. wyrokach sąd stwierdził, iż zasadna jest argumentacja spółek, że uchylenie z dniem 1 grudnia 2008 r. przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT naruszało klauzulę stałości z art. 176 Dyrektywy 112 w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi hotelarskie, bowiem ustawodawca rozszerzył stosowanie ograniczeń w zakresie prawa odliczenia podatku w stosunku do sytuacji istniejącej przed dniem przystąpienia Polski do UE. Co więcej sąd stwierdził, iż niezależnie od powyższego, ograniczenie przewidziane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie może dotyczyć tych podatników, którzy nabywają usługi gastronomiczne w celu ich odsprzedaży konsumentom lub innym podatnikom, ponieważ naruszałoby to zasadę neutralności podatkowej.

Warto również podkreślić, iż obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) w podobnej kwestii, oczekuje na rozstrzygnięcie w polskiej sprawie pytanie prejudycjalne (Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. I FSK 2084/15 zawiesił postępowanie w sprawie i wystąpił z pytaniem do TSUE).

W naszej ocenie omówione orzeczenia mają kolosalne znaczenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą analogiczną do działalności ww. spółek, ale również jak się wydaje dla podmiotów z innej branży aniżeli wskazana w opisie sprawy. Wyroki mogą prowadzić do wniosku, iż rozwija się korzystna dla podatników linia orzecznicza, w ramach której przy nabywaniu usług gastronomicznych, a tym bardziej usług gastronomicznych podlegających dalszej odsprzedaży, gdzie z uwagi na brak charakteru konsumpcyjnego/prywatnego tych usług, przysługiwało będzie prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przeciwnym razie odmowa odliczenia VAT naliczonego w takiej sytuacji, godzi w zasadę neutralności, proporcjonalności i celowości na gruncie ustawy o VAT, a w konsekwencji wpływa na płynność finansową podmiotów gospodarczych.

Czekając z niecierpliwością na – miejmy nadzieję – pozytywne rozstrzygnięcie TSUE ww. sprawie, już teraz warto zainteresować się możliwością odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur za usługi gastronomiczne.

Zatem jeżeli powyższy temat jest dla Państwa interesujący – prosimy o kontakt.