Prowadzenie działalności produkcyjnej w praktyce bardzo często wiąże się z konieczności zaopatrzenia przedsiębiorstwa w różnego rodzaju preparaty i substancje, które podlegają opodatkowaniu akcyzą lub obowiązkom wynikającym z szeroko rozumianych regulacji energetycznych.

Poszczególne przedsiębiorstwa różnią się co do skali zużycia wyrobów akcyzowych, sposobu ich wykorzystania czy schematów nabycia – w każdym jednak przypadku realizacja obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym budzi wiele wątpliwości i trudności praktycznych.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie preparatów podlegających opodatkowaniu akcyzą

Pierwszym zagadnieniem, które z naszego doświadczenia bywa problematyczne jest realizacja wewnątrzwspólnotowego nabycia różnego rodzaju preparatów chemicznych – zwłaszcza środków smarnych, rozpuszczalników czy preparatów antykorozyjnych. Przedsiębiorcy bowiem bardzo często nie są świadomi, że produkty te mogą podlegać opodatkowaniu akcyzą.

Tymczasem, jeśli nabywane wewnątrzwspólnotowo substancje są wyrobami akcyzowymi, realizowane transakcje mogą wiązać się z powstaniem szeregu dodatkowych obowiązków – w tym:

  • zawiadomienia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
  • przekazania zabezpieczenia akcyzowych oraz
  • złożenia specjalnej deklaracji akcyzowej.

Dodatkowo po stronie takiego przedsiębiorcy mogą powstać również obowiązki wynikające z Prawa energetycznego oraz regulacji dotyczących zapasów – przykładowo konieczne może być uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów przywożących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych prowadzonego przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jak również składanie odpowiednich sprawozdań do tych podmiotów.

Uchybienie opisanym obowiązkom wiąże się nie tylko z ewentualną zaległością podatkową, lecz również z ryzykiem nałożenia dotkliwych sankcji.

Dlatego też wewnątrzwspólnotowe nabycie substancji, które mogą podlegać opodatkowaniu akcyzą bądź obowiązkom wynikającym z szeroko rozumianych regulacji energetycznych powinno być przedmiotem szczególnej uwagi – zwłaszcza ze strony przedsiębiorstw, których działalność nie koncentruje się wokół obrotu takimi produktami, przez co niejednokrotnie nie są one świadome ciążących na nich obowiązków.

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy lub stawką 0 PLN

Kolejną kwestią, która wymaga szczególnej uwagi ze strony przedsiębiorstw jest wykorzystywanie wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy lub stawką 0 PLN ze względu na przeznaczenie.

Dotychczas wyroby te, co do zasady, były przemieszczane na podstawie papierowych dokumentów dostawy, na których odbiorcy każdorazowo składali podpisy potwierdzające odbiór danej przesyłki.

W myśl nowych regulacji ustawy o podatku akcyzowym przemieszczenie tego typu wyrobów będzie musiało być realizowane na podstawie dokumentu elektronicznego (tzw. e-DD). Również odbiór tych wyrobów będzie musiał zostać potwierdzony w formie elektronicznej, co będzie wymagać od każdego podmiotu uzyskania dostępu do systemu EMCS i zaznajomienia się przez pracowników z obsługą tego systemu.

Proces ten w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa może okazać się dość problematyczny – zwłaszcza jeśli dotychczas pracownicy nie korzystali z platformy PUESC czy systemu EMCS. Tym bardziej, że z uwagi na liczbę podmiotów objętych nowymi przepisami, może dojść do opóźnień w udzielaniu odpowiednich dostępów przez wyznaczone organy. Dlatego też warto odpowiednio wcześnie podjąć się przygotowania do nowych regulacji – tak by na dzień wejścia w życie nowych obowiązków (tj. 1 lutego 2022 r.) wyznaczeni pracownicy posiadali odpowiedni dostęp do systemu EMCS oraz umieli poruszać się w tym środowisku informatycznym.

Dodatkowo w życie ma wejść również regulacja, która będzie zobowiązywać podmioty wykorzystujące wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy do prowadzenia ewidencji tych wyrobów w formie elektronicznej. Przy czym program wykorzystywany do prowadzenia tej ewidencji będzie musiał spełniać szczegółowe wymagania dotyczące ochrony i archiwizacji gromadzonych informacji.

Gdzie szukać informacji?

Jak widać, kwestie związane z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwo różnego rodzaju wyrobów chemicznych mogą w praktyce okazać się dość problematyczne. Konieczne może być zatem podjęcie działań z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by uniknąć ryzyka rozpoznania zaległości, pojawienia się dodatkowych sankcji lub odmowy dostawy wyrobów z zastosowaniem preferencji w postaci zwolnienia lub stawki 0 PLN.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym webinarium, podczas którego omówimy zarówno opisane wyżej zagadnienia jak i inne kwestie akcyzowe, które mogą być ważne dla przedsiębiorstw produkcyjnych.


NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Szkolenie: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o ulgach podatkowych | 19 kwietnia  
Szkolenie: Podatek u źródła - kompleksowa analiza tematu | 22 kwietnia 
Webinar: Nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym z perspektywy nabywców wyrobów akcyzowych | 22 kwietnia
Szkolenie: Samotność nastolatka w pandemii - jak wesprzeć własne dziecko w czasach nauczania i pracy online? | 23 kwietnia
Konferencja: IP Online Forum: Patenty – czym są a czym powinny być dla przedsiębiorców? | 27 kwietnia


WARTO DOCZYTAĆ: