Z dniem 30 września br. zakończył się pierwszy z dodatkowych naborów wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Niedługo powinniśmy dowiedzieć się o jego wynikach a także kwocie, o jaką samorządy będą mogły się jeszcze ubiegać w przypadku kolejnych tur.

O środki z RFIL ubiegać się mogły gminy, powiaty oraz miasta. Wsparcie finansowe JST ma całościowo wynieść aż 6 miliardów złotych, stanowiąc niejako tzw. „Tarczę dla samorządów” bowiem środki pochodzą z funduszu COVID-19. Wysokość przyznanego dofinansowania zależeć będzie od zamożności wnioskującego. Środki będą mogły zostać przeznaczone na lokalne działania ważne i korzystne dla mieszkańców np. budowę szkół lub dróg, przy czym minimalna wartość kosztorysowa nie może być niższa niż 400 tys. zł. Wsparcie może stanowić wkład własny samorządu w inwestycję, natomiast nie może zostać przeznaczone na refundację wydatków już poniesionych.

Obecnie zakończył się pierwszy z planowanych dodatkowych naborów wniosków składanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej do PRM. We wnioskach JST zobowiązane były wskazać planowaną inwestycję, termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz szacowane koszty. Zgodnie z założeniami, Komisja ds. Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego ocenia następujące kryteria:

  • realizacja zasady zrównoważonego rozwoju;
  • kompleksowość planowanych inwestycji;
  • ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
  • koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
  • liczba osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
  • relacja kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
  • wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
  • zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Warto zaznaczyć, iż JST mogą wnioskować o dofinansowanie na więcej niż jedną inwestycję – ich maksymalna liczba nie została określona. W przypadku niezłożenia wniosku w pierwszym terminie, samorządy mogą liczyć na kolejny nabór – obecnie jego termin nie jest jeszcze znany. Warto zatem dokonać analizy planów inwestycyjnych i rozważyć możliwość pozyskania wsparcia na ich realizację.

Odpowiedzi na ewentualne wątpliwości mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju – LINK.