W ramach systemu wzajemnych rozliczeń doszło do zamiany wierzytelności polskiej spółki wobec zagranicznego uczestnika systemu będącego usługodawcą na wierzytelność pożyczkową spółki wobec zagranicznego (holenderskiego) lidera systemu. Następnie od tego zobowiązania pożyczkowego były kapitalizowane odsetki. Wbrew twierdzeniu organu podatkowego NSA uznał, że skoro na moment kapitalizacji lider dysponuje własną wierzytelnością wobec spółki z tytułu pożyczki (nie jest to już zatem wierzytelność pierwotnego usługodawcy o zapłatę ceny), to kapitalizowane odsetki są związane z tą pożyczką, a nie wyświadczonymi usługami. W konsekwencji lider może zostać uznany za rzeczywistego właściciela kapitalizowanych odsetek i korzystać z ochrony traktatowej na gruncie WHT.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. II FSK 683/18