Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o wypełnieniu powyższego obowiązku, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. W składanym, pod rygorem sankcji karnych skarbowych, oświadczeniu należy poświadczyć, że ceny transferowe były ustalone zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dnia 28 lutego 2020 r., wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości podpisania oświadczenia w przypadku rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu otrzymania nieodpłatnego poręczenia. Zgodnie z treścią przywołanej interpretacji: „wnioskodawca nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 updop, albowiem przychód z nieodpłatnych świadczeń nie jest ceną transferową ustaloną na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”.

Innymi słowy, dla możliwości złożenia oświadczenia o rynkowości transakcji nie jest wystarczające samo ujęcie zdarzenia gospodarczego, które zaistniało pomiędzy podmiotami w wyniku podatkowym. Kluczowe z perspektywy Dyrektora KIS wydającego interpretację jest zrealizowanie transakcji na warunkach rynkowych.

W naszej ocenie zaprezentowany przez Dyrektora KIS pogląd jest kontrowersyjny, a dla celów oceny odpowiedzialności zarządu w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatkowych znaczenie powinien mieć wynik podatkowy.