Postanowienia umowne dotyczące ratalnej zapłaty z tytułu pożyczki nie wpływa na prawną podstawę ustalenia, że przychody z tego tytułu były należne w dacie podpisania umowy. W opinii Sądu momentem uzyskania przychodu jest data wykonania usługi, a za taką datę należy uznać datę podpisania umowy pożyczki, zatem od tego momentu pożyczkodawca może dochodzić wszystkich należności wynikających z umowy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. II FSK 469/18