MLI, konwecja paryska, Multilateral Convention

MLI – międzynarodowy instrument, który ma zmienić szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) odnosi się m.in. do „podatku u źródła” (WHT), potrącanego przy wypłacie dywidend.

Główne zmiany wdrażane z poziomu MLI dotyczą długości okresu posiadania przez udziałowca udziałów w spółce wypłacającej dywidendę, co jest, zasadniczo, jednym z warunków do skorzystania ze zwolnienia z WHT lub zastosowania stawki WHT obniżonej na podstawie UPO. Docelowo, na gruncie MLI ma być to okres 365 dni czyli zasadniczo krótszy, niż funkcjonujący obecnie (zazwyczaj 2 lata). Niemniej jednak, po wejściu w życie MLI, zwolnienie z WHT lub stosowanie niższych stawek WHT, niż to wynika z przepisów lokalnych będzie trudniejsze. W szczególności, w wypadku struktur międzynarodowych, utworzonych w celu podatkowo efektywnej dystrybucji zysku.

WHT od dywidend – nowe zasady, ale nie dla każdego

MLI w art. 8 ust.1 wprowadza zasadę, zgodnie z którą wypłacana dywidenda może być zwolniona z WHT lub korzystać z niższej stawki WHT „u źródła”, jeśli udziałowiec posiada w spółce wypłacającej dywidendę określony udział przez 365 dni, wliczając dzień wypłaty dywidendy.

Wskazany w MLI minimalny okres posiadania udziałów (365 dni) będzie stosowany w miejsce dotychczasowych przepisów UPO, które wskazują na obowiązek posiadania udziałów w spółce wypłacającej dywidendę przez „jakiś inny okres” lub w braku jakichkolwiek przepisów UPO regulujących tę kwestię.

Niemniej jednak, każde państwo podpisujące MLI może zastrzec, że wskazana zasada z art. 8 ust. 1 MLI nie będzie stosowana do zawartych przez to państwo UPO, poddanych pod MLI całkowicie lub częściowo.

Konkludując, jeśli w zawartych UPO przepisy regulujące kwestie WHT od wypłacanych dywidend:

  • nie zawierały warunku, zgodnie z którym udziałowiec posiada udziały w spółce wypłacającej dywidendę przez „określony czas”;
  • zawierały taki warunek, jednak okres posiadania udziałów jest inny niż 365 dni

w miejsce / w braku dotychczasowych przepisów UPO wchodzą przepisy MLI (okres 365 dni), chyba, że Państwa złożą zastrzeżenie, że art. 8 ust. 1 MLI nie ma do nich zastosowania w ogóle lub ma zastosowanie w ograniczonym zakresie.

Podejście Polski

Polska zastrzegła, że art. 8 ust. 1 MLI nie będzie stosowany do niektórych UPO, w których znajdują się już minimalne „okresy posiadania udziałów” np. UPO z Cyprem, Luksemburgiem, czy Wielką Brytanią – przepisy w tym zakresie nie powinny więc ulec zmianie.

Natomiast w zakresie innych UPO, Polska zastrzegła, że jednak będzie stosować powyższy okres 365 dni, jako warunek dla skorzystania ze zwolnienia z WHT / niższej stawki WHT np. UPO z Francją lub Irlandią. Tutaj jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że zmiana wskazanego okresu na zgodny z MLI jest możliwa wyłącznie wtedy, jeśli każda ze stron danej UPO wyrazi zgodę na stosowanie 365- dniowego terminu.

Sztuczne struktury – brak prawa do korzyści z UPO

W kontekście dywidend trzeba zwrócić również uwagę na wprowadzony przez MLI test „głównego celu” (tzw. PPT – Principal Purpose Test), który wyznacza minimalny standard ochrony w zakresie nadużycia przepisów UPO.

Polska podpisując MLI notyfikowała chęć wprowadzenia PPT do UPO, jednocześnie wskazując, iż w drodze dwustronnych negocjacji będzie dodatkowo działać w kierunku wprowadzenia do poszczególnych UPO tzw. klauzuli ograniczającej korzyści.

Istotą PPT jest odmowa przyznania korzyści wynikających z UPO dla dochodu, jeżeli oceniając racjonalnie, wszystkie fakty i okoliczności należy uznać iż osiągniecie tej korzyści było jednym z głównych celów porozumienia lub transakcji której przeprowadzenie doprowadziło bezpośrednio lub pośrednio do osiągnięcia korzyści z UPO.

Tym samym, na podstawie testu PPT zwolnienie z WHT lub WHT według niższej stawki wynikającej z UPO mogą nie być stosowane, jeśli struktura będzie sztuczna tj. np. jeśli istnienie w niej podmiotów pośredniczących holdingów będzie uzasadnione bezpodatkowym transferem zysków (korzyść płynąca z UPO.)


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.