MLI, konwecja paryska, Multilateral Convention

Multilateralna Konwencja (MLI ) ma być swoistą rewolucją, która jednym ruchem zmodyfikuje szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) tak, aby zabezpieczyć przepisy UPO przed wykorzystywaniem do unikania opodatkowania. Szerzej o tym, czym jest MLI i jakie są jego skutki pisaliśmy na blogu w artykule: MLC: czyli u progu zmian w UPO.

Jednym z kluczowych narzędzi ma być wprowadzenie do UPO klauzuli obejścia prawa czy też testu „głównego celu” (tzw. PPT – Principal Purpose Test).

Kolejny trzyliterowy skrót - czyli co to jest PPT

PPT jest jednym z tych przepisów wprowadzonych przez MLI, który wytaczają tzw. minimalny standard ochrony w zakresie nadużycia przepisów UPO. To oznacza, że Państwa sygnatariusze MLI mają ograniczoną możliwość w zakresie zastrzeżeń co do wprowadzenia PPT do UPO.

Polska podpisując MLI notyfikowała chęć wprowadzenia PPT do UPO, jednocześnie wskazując, iż w drodze dwustronnych negocjacji będzie dodatkowo działać w kierunku wprowadzenia do poszczególnych UPO tzw. klauzuli ograniczającej korzyści.

Istotą PPT jest odmowa przyznania korzyści wynikających z UPO dla dochodu/kapitału, jeżeli oceniając racjonalnie, wszystkie fakty i okoliczności należy uznać iż osiągniecie tej korzyści było jednym z głównych celów porozumienia lub transakcji której przeprowadzenie doprowadziło bezpośrednio lub pośrednio do osiągnięcia korzyści, chyba że przyznanie korzyści jest w danych okolicznościach zgodne z celem i przedmiotem UPO.
Jak każda klauzula obejścia prawa, również PPT jest skonstruowana w sposób otwarty i dający pole do różnych interpretacji. W materiałach publikowanych przez OECD można jednak odnaleźć szereg praktycznych przykładów, pokazujących jakie sytuacje mogą być dyskutowane z perspektywy PPT i badania jaki był ich główny cel i towarzyszące okoliczności np.:

  • przekazanie przez spółkę matkę (A) pożytków z udziałów w spółce zależnej (B) na rzecz instytucji finansowej (C) za wynagrodzeniem w wysokości równowartości tych pożytków w sytuacji, gdy z braku UPO dywidendy pomiędzy A i B podlegałby WHT, zaś w przypadku ich wypłaty z B do C będą zwolnione z WHT;
  • przeniesienie przez spółkę matkę (A) wierzytelności pożyczkowej względem spółki córki (B1) do innej spółki zależnej (B2) w sytuacji, gdy odsetki płacone przez B1 do A podlegałyby WHT z uwagi na brak UPO, zaś dzięki UPO pomiędzy krajem B1 i B2 są one zwolnione;
  • emisja przez instytucję finansową (A) obligacji na korzyść spółki z kraju B do obligatariuszy z różnych krajów z którymi A ma podpisane UPO, zaś B nie;
  • spółka z kraju R mająca realizować budowę elektrowni na rzecz niezależnego podmiotu z kraju S, dzieli kontrakt z S tak, aby mająca trwać 22 miesięcy budowa była realizowana przez 11 miesięcy przez R i 11 miesięcy przez spółkę zależną od R.

Warto zauważyć, że w przykładach podawanych przez OECD często pojawiają się podmioty niezależne np. banki. Również w takich przypadkach OECD zwraca uwagę, że nie zawsze niezależność podmiotu będzie wystarczająca do odsunięcia ryzyka zastosowania PPT i że każdorazowo trzeba patrzeć na okoliczności towarzyszące danej umowie/porozumieniu.

A może są jakieś przykłady pozytywne?

Oczywiście są i OCED pokazuje też sytuacje, które mogą stanowić pewne wytyczne, kiedy uzyskanie korzyści na bazie UPO nie jest sprzeczne z celem i przedmiotem umowy np.:

  • Wybór spośród możliwych lokalizacji do prowadzenia inwestycji tej, która oprócz tańszych kosztów jej realizacji, ma również podpisane UPO z krajem spółki realizującej inwestycję.
  • Inwestycja przez zagraniczny fundusz (A) w udziały spółki (B) w sytuacji, gdy dywidendy otrzymane przez A są korzystnie opodatkowane na bazie UPO pomiędzy krajem A i B, a niekoniecznie mogłyby być tak samo opodatkowane, gdyby były wypłacone przez B bezpośrednio na rzecz inwestorów A.
  • Zwiększenie przez spółkę matkę udziału w spółce zależnej w celu posiadania kwalifikowanego na bazie UPO udziału do zwolnienia z dywidend.

Tego typu sytuacje uważane są za zgodne z celami UPO i - przede wszystkim - są zachętą do międzynarodowych inwestycji.

Ciekawe i pomocne w analizie PPT są również wytyczne dotyczące poszczególnych zwrotów użytych w PPT i tak np.

  • Korzyść podatkowa ma być rozumiana możliwie szeroko jako zarówno obniżenie opodatkowania, zwolnienie z opodatkowania, odroczenie opodatkowania czy zwrot opodatkowania (np. w zakresie WHT dotyczącego odsetek, należności licencyjnych, dywidend).
  • Umowa, czynność: wszelkiego rodzaju porozumienia, schematy, transakcje, serie czynności. Przykładowo wg. OECD za czynność może być uznane zwoływanie spotkań dyrektorów w danym kraju w celu potwierdzenia, że spółka przeniosła do tego kraju rezydencję.

W ramach prac OECD zwracano uwagę na to, że Państwa powinny powoływać doświadczone zespoły osób do oceny, czy w danym przypadku PPT powinna znaleźć zastosowanie na wzór zespołów istniejących do oceny lokalnych przepisów GAAR (np. u nas Rada ds. przeciwdziałania unikanie opodatkowania). OECD jednak wskazuje, że PPT powinno być stosowane z ostrożnością tak, aby nie zaburzyć celów UPO jakimi jest rozwój międzynarodowych inwestycji.

Z pewnością jednak trzeba będzie przyjrzeć się PPT, pod kątem aktualnych i planowanych struktur wewnątrz grupy oraz związanych z zewnętrznymi akwizycjami w kontekście potencjalnych korzyści na gruncie UPO.

Więcej na temat Multilateralnej Konwencji (MLI):

MLI cz. 2: Nie dać się przeLOBować

MLI: cz. 3: Metody zapobiegania podwójnemu (nie)opodatkowaniu


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.