Ministerstwo Rozwoju i Finansów (dalej: Ministerstwo) opublikowało pierwszy z serii dokumentów, zawierający ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej. Ministerstwo w komunikacie ostrzega przed wykorzystywaniem optymalizacji podatkowej przy użyciu funduszów inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych.

Według Ministerstwa pojawienie się tego rodzaju optymalizacji podatkowej związane jest z objęciem opodatkowaniem – od 1 stycznia 2017 r. – przychodów FIZ z udziału w spółkach transparentnych (zniesienie zwolnienia podmiotowego).

Schemat opisany przez Ministerstwo wyglądał następująco:

I. FIZ zbywał swoje udziały w spółce SCSp do innej spółki mającej status podatnika (dalej: Spółka Celowa),
II. Spółka Celowa finansowała to nabycie poprzez emisję obligacji obejmowanych przez FIZ (Spółka Celowa stała się udziałowcem spółki SCSp i za jej pośrednictwem spółki komandytowej wykazującej dochody z działalności gospodarczej),
III. Jednocześnie poprzez emisję obligacji Spółka Celowa zaciągnęła zobowiązanie finansowe wobec FIZ, tytułem czego będzie obciążana kosztami odsetek od obligacji, stanowiącymi dla Spółki Celowej koszt uzyskania przychodu.

 

Ministerstwo ostrzega, że powyżej opisane transakcje podlegają ocenie z punktu widzenia przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem Ministerstwa okoliczności przeprowadzenia tych operacji mogą wskazywać, że mogły być one dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, a sposób działania uczestniczących w niej podmiotów był sztuczny, gdyż działające rozsądnie podmioty gospodarcze, kierujące się celami ekonomicznymi oraz oceną ryzyka biznesowego, nie udzielają finansowania (poprzez pożyczki czy obligacje) na nabycie własnych składników majątku (w szczególności udziałów w spółkach zależnych), jeżeli ten majątek generuje dla nich przychody (przychody ze spółek zależnych).

Ministerstwo wskazuje także dodatkowe argumenty mające sugerować potencjalną sztuczność transakcji.

Jeśli organy kontrolne stwierdzą, że transakcje były dokonywane w sposób sztuczny, może to uzasadniać użycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, co w konsekwencji może spowodować że:

  • przychody FIZ z odsetek od obligacji mogą być uznane za formę udziału w dochodach spółek transparentnych podatkowo zależnych od FIZ – przychód nie objęty zwolnieniem podatkowym,
  • odsetki od obligacji mogą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów Spółki Celowej,
  • odpowiedzialność karno-skarbowa (stwierdzenie uszczupleń podatkowych wskutek tego rodzaju transakcji może się wiązać z odpowiedzialnością przewidzianą w przypadku sprawstwa lub pomocnictwa w popełnieniu czynów zabronionych w Kodeksie Karnym Skarbowym).

Pełna treść komunikatu Ministerstwa: Agresywna_optymalizacja_podatkowa


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.