Obowiązek sporządzenia sprawozdania CIT-TP za 2018 rok ciąży również na podatnikach, którzy skorzystali z możliwości zastosowania nowych przepisów o cenach transferowych (obowiązujących od 2019 roku) do transakcji z podmiotami powiązanymi zrealizowanych w 2018 roku i byli na ich podstawie zwolnieni z obowiązków dokumentacyjnych

Zgodnie z przepisami przejściowymi, wybrane regulacje dotyczące cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, mogły być stosowane w odniesieniu do transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w trakcie roku 2018. Część podatników zdecydowała się na zastosowanie nowych przepisów w celu wykorzystania zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych. W praktyce pojawiły się jednak wątpliwości co do zakresu obowiązków objętych zwolnieniem, ponieważ literalne brzmienie art. 27 ust. 5 ustawy o CIT (obowiązującej do 31 grudnia 2018 roku) wskazuje na konieczność złożenia sprawozdania CIT-TP jedynie przez podmioty sporządzające dokumentacje podatkowe.

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości, 9 stycznia 2020 roku opublikowano odpowiedź na interpelację poselską, w której Minister Finansów przyjął stanowisko, iż przepisy przejściowe znowelizowanej ustawy o CIT nie obejmują art. 27 ust. 5 ustawy o CIT. W praktyce oznacza to, że niezależnie od dokonanego przez podatników wyboru stosowanych regulacji w zakresie cen transferowych, są oni obowiązani do złożenia sprawozdania CIT-TP za 2018 rok w przypadku, gdy na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 roku taki obowiązek u nich by powstał.

Podobne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora KIS, a także wyjaśnieniach MF z dnia 1 lutego 2019 roku, zgodnie z którymi możliwość stosowania nowych przepisów do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 roku nie dotyczy informacji o cenach transferowych (TP-R).

Przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych (TP-R) stosuje się zatem wyłącznie do lat podatkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 roku, a za 2018 rok – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT-TP (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 roku taki obowiązek by powstał).

Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązków związanych z CIT-TP za 2018 rok, należy jak najszybciej wypełnić i złożyć do urzędu zaległy formularz. Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka sankcji na gruncie KKS warto rozważyć dołączenie do formularza „czynnego żalu”.