Pomimo że od uchylenia poprzednich regulacji w zakresie cen transferowych upłynął nieco ponad rok (nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.), „poruszanie się” po „starym” i „nowym” reżimie prawnym wciąż przysparza wielu trudności interpretacyjnych, nawet w zakresie przepisów przejściowych, umożliwiających stosowanie wybranych regulacji dotyczących cen transferowych obowiązujących od 2019 r. w odniesieniu do transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w trakcie roku 2018.

Jak informowaliśmy w jednym z naszych ostatnich wpisów, zgodnie z wydaną niedawno niekorzystną dla podatników interpretacją indywidualną, podmioty z „łamanym rokiem podatkowym” kończącym się w okresie październik – grudzień 2019 r. obowiązuje ustawowy 3-miesięczny termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych i złożenie sprawozdania CIT-TP (podatnicy Ci nie mogą zatem skorzystać z wydłużonego, rozporządzeniem Ministra Finansów, terminu na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych).

Tym razem natomiast w odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów potwierdził, że obowiązek sporządzenia sprawozdania CIT-TP za 2018 r. ciąży również na tych podatnikach, którzy skorzystali z możliwości zastosowania nowych przepisów (obowiązujących od 2019 r.) do transakcji z podmiotami powiązanymi zrealizowanych w 2018 r. i byli na ich podstawie zwolnieni z obowiązków dokumentacyjnych.

W praktyce pojawiały się wątpliwości co do zakresu obowiązków podlegających temu zwolnieniu, bowiem literalne brzmienie art. 27 ust. 5 ustawy o CIT (obowiązującej do 31 grudnia 2018 r.) wskazuje na konieczność złożenia sprawozdania CIT-TP, jedynie przez podmioty sporządzające dokumentacje podatkowe.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w dniu 9 stycznia 2020 r. Minister Finansów na portalu podatki.gov.pl opublikował odpowiedź na interpelację poselską, w której zadano następujące pytanie: „Czy obowiązek sporządzenia sprawozdania CIT-TP jest wyłączony wobec wszystkich podmiotów, które są zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, bez względu na to, czy ich zwolnienie wynika z przepisów w brzmieniu obowiązującym w 2018 r., czy też wybranych do stosowania znowelizowanych?”

W odpowiedzi Minister Finansów przyjął stanowisko, iż przepisy przejściowe znowelizowanej ustawy o CIT nie obejmują art. 27 ust. 5 ustawy o CIT, a zatem niezależnie od dokonanego przez podatników wyboru stosowanych regulacji w zakresie cen transferowych, są oni obowiązani do złożenia sprawozdania CIT-TP za 2018 r. w przypadku, gdy na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek u nich by powstał.

Analogiczne stanowisko było już potwierdzane w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora KIS (przykładowo w interpretacjach z dnia 30 lipca 2019 r. i 3 stycznia 2020 r.), a także w wyjaśnieniach MF wydanych w dniu 1 lutego 2019 r. Z uzasadnień stanowiska Dyrektora KIS oraz Ministra Finansów wynika, iż możliwość stosowania nowych przepisów do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. nie dotyczy informacji o cenach transferowych (TP-R).

Przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych (TP-R) stosuje się zatem wyłącznie do lat podatkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 r., a za 2018 r. – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek by powstał).

Podatnicy, którzy zinterpretowali przepisy niezgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów oraz Dyrektora KIS i w rezultacie nie wywiązali się w terminie z obowiązków w zakresie złożenia formularza CIT-TP za 2018 r., powinni rozważyć złożenie formularza po terminie korzystając z instytucji tzw. czynnego żalu.

W ramach podsumowania przypominamy, że ustawodawca nie rezygnuje z możliwości pozyskiwania szczegółowych danych liczbowych na temat transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wprowadzona od 2019 r. elektroniczna informacja o cenach transferowych, tzw. TP-R, ma na celu zastąpienie i uszczegółowienie wcześniej obowiązującego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP. W związku z rozbudowanym zakresem oraz szczegółowością informacji przekazywanych w ramach TP-R zachęcamy Państwa do podjęcia już teraz działań przygotowujących do jego wypełnienia.

Warto doczytać:

Łamany rok podatkowy to według interpretacji tylko 3 m-ce na dokumentację TP