W czwartek Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące odliczania kosztów pracowniczych w ramach podatkowej ulgi na badania i rozwój.

Przede wszystkim MF przypomniało, że do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się wynagrodzenia wypłacanego na podstawie innych tytułów niż umowa o pracę, czyli np. wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło (niemniej przypominamy, że rozważa się rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych również o wynagrodzenia z tych tytułów – taka propozycja pojawiła się w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej z 9 maja 2017 r.).

Ministerstwo zwróciło również uwagę na fakt, że do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – jedynie pracownicza część składek (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe) podlega odliczeniu w ramach ulgi na B+R.

Przypomniano również o konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji w celu prawidłowego wyodrębnienia kosztów uwzględnianych w ramach ulgi. W odniesieniu do pracowników wykonujących również inne obowiązki służbowe niż te związane z działalnością badawczo-rozwojową pracodawcy MF przypomniało o zasadności wyodrębnienia (i) części wynagrodzenia związanej z pracami B+R oraz (ii) części wynagrodzenia związanej z innymi obowiązkami pracowniczymi. Zasugerowało również prowadzenie ewidencji czasu pracy w tym kontekście (ten pomysł również pojawił się w projekcie ustawy z 9 maja 2017 r.).

O projekcie ustawy zawierającym rozważaną modyfikację ulgi na badania i rozwój pisaliśmy wcześniej.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.