Piątek 13-tego (i to jeszcze grudnia!) nie jest dobrym dniem na przekazywanie niepokojących wiadomości podatkowych. Niestety jak wynika z indywidualnej interpretacji podatkowej z 22 listopada 2019 r. podatnicy, którzy mają łamany rok podatkowy kończący się w okresie 1.10 – 31.12 2019, i którzy przygotowują za ten rok podatkowy dokumentację TP na starych zasadach (jak za rok 2018) mogą nie mieć możliwości skorzystania z 9-miesięcznego, przedłużonego terminu na jej przygotowanie.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z przepisami o cenach transferowych dla roku 2017 i 2018 (dla lat podatkowych rozpoczynających się po 31.12.2016, ale nie później niż 31.12.2018 r.) pierwotny termin wynikający z ustawy na (1) przygotowanie dokumentacji TP, (2) złożenie oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji TP oraz (3) złożenie formularza CIT-TP, przypadał do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (spójnie z terminem złożenia rocznego zeznania podatkowego).

Przykładowo dla podatnika X, którego rok podatkowy kończy się 31.10.2019 r. termin ten przypada na 31.01.2020 r.

Dzięki Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. termin na dokumentację TP, oświadczenie i CIT-TP został wydłużony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Tym samym termin został wydłużony o dodatkowe 6 miesięcy.

Przepis rozporządzenia stanowi jednak, że:

„§ 3. Przedłużenie, o którym mowa […], stosuje się do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r.”…

…a jak wskazujemy w powyższym przykładzie termin Podatnika X upływa 31.01.2020 r. więc wykracza poza 2 lata kalendarzowe (2017 i 2018), wskazane w rozporządzeniu. Co to oznacza?

Co mówi interpretacja?

Podatnik (PGK) składający wniosek o indywidualną interpretację podatkową mający rok podatkowy trwający od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r., zapytał, czy obowiązującym dla niego terminem na przygotowanie dokumentacji TP (na starych zasadach), złożenie oświadczenia i CIT-TP jest 31 sierpnia 2020 (tj. 9 m-cy po zakończeniu jego roku podatkowego)?

Podatnik argumentował, że:

  • „dla Wnioskodawcy, dla którego rok podatkowy trwa od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r., termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2018r. […]
  • intencją ustawodawcy jest, aby podatnicy mieli 9-miesięczny termin do sporządzenia ww. dokumentacji i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu, liczony od zakończenia roku podatkowego. Ta intencja została wyrażona zarówno w Rozporządzeniu z dnia 14.03.2018r., jak i w przepisach nowej ustawy o CIT, […]
  • okoliczność, iż sytuacja podatników, dla których termin określone § 1-3 Rozporządzenia z dnia 14.03.2018 r. upływają w 2020 r., wydaje się być przeoczeniem ustawodawcy.

Niestety stanowisko zostało uznane za nieprawidłowe. Organ wydający interpretację zastosował się do literalnego brzmienia Rozporządzenia wydłużającego terminy ustawowe dla lat 2017 i 2018 stwierdzając wprost, że brak jest podstaw do twierdzenia, że Wnioskodawca, ze względu na rok podatkowy inny niż kalendarzowy, może skorzystać z przepisów rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, skoro wyraźnie przepisy tego rozporządzenia nie dotyczą Wnioskodawcy.”

>> Link do interpretacji <<

Co mają zrobić podatnicy z takim łamanym rokiem?

Niestety wnioski z tej jednej indywidualnej interpretacji podatkowej pokazują, że podatnicy, których rok podatkowy kończy się w okresie 1.10 – 31.12 2019 i przygotowują dokumentację TP na starych zasadach, powinni dochować ustawowego, 3-miesięcznego terminu. Z drugiej strony, taka interpretacja jest krzywdząca dla tych podatników i nie można założyć, że intencją legislatora było nieuwzględnienie ich przy wprowadzaniu korzystnych przepisów rozporządzenia. Czy można zatem liczyć na zmianę tej jednostkowej (na razie) interpretacji indywidualnej w celu wyrównania szans wszystkich podatników?