Wczoraj (18 czerwiec 2018 r.) NSA, w składzie 7 sędziów, rozpatrywał pytanie prawne dotyczące sposobu, w jaki podatnik powinien zostać poinformowany o wszczęciu postępowania karnego skarbowego, aby doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Skład sędziowski podjął w tym zakresie uchwałę (I FPS 1/18):

Zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

W ocenie Sądu zatem, wystarczającym jest, że podatnik otrzyma od urzędu skarbowego informację, że do zawieszenia doszło, ponieważ ziściła się przesłanka z art. 70 § 6 pkt 1 O.p. W konsekwencji, organ podatkowy nie musi ani informować w przesyłanym zawiadomieniu o tym jakiej jednostki redakcyjnej dotyczy postępowanie karne skarbowe ani nawet pisać wprost, że takie postępowanie zostało wszczęte.

W konsekwencji Sąd nie podzielił stanowiska zaprezentowanego w toku postępowania m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również przedstawianego wcześniej przez inne składy orzekające NSA, rozpatrujące złożone skargi kasacyjne (w tym m.in. w sprawach I FSK 1729/15 czy I FSK 1498/14).

Trudno jednak przyznać rację Sądowi. Wydaje się bowiem, że zapisanie w zawiadomieniu na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 O.p. nie jest udzieleniem podatnikowi wyczerpującej informacji o tym, że wszczęte zostało postępowanie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, związane z niewykonaniem zobowiązania podatkowego, którego bieg terminu przedawnienia został zawieszony. Takiego zawiadomienia wymaga natomiast art. 70 § 6 pkt 1 O.p.

Szczegółowo swoją argumentację NSA przedstawi w pisemnym uzasadnieniu podjętej uchwały.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.