1 lipca weszła w życie USTAWA z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw która przewiduje, długo oczekiwaną możliwość złożenia wniosku i uzyskanie zezwolenia na rodzin.

Tym samym, poprzednio obowiązujący zapis który nie pozwalał na wszczęcie postępowania wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, nie ma zastosowania też do członków rodzin które chcą połączyć się z rodziną w Polsce.

„ w art. 42:

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Do obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, i który posiada status UKR, nie stosuje się art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie, w jakim przepis ten odwołuje się do udzielenia ochrony czasowej, jeżeli ubiega się on o udzielenie:

5) zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, o którym mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”,

c) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: „13a. Jeżeli obywatel Ukrainy ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną w przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 5, i jest członkiem rodziny cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, nie stosuje się przepisu art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje minimalny okres pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, minimalną liczbę udzielonych mu zezwoleń na pobyt czasowy oraz minimalny okres, na jaki zostało udzielone zezwolenie na pobyt czasowy, na podstawie którego ten cudzoziemiec zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.”;

Wspomniany art. 159 ust. pkt.1 lit.e ustawy mówi:

Art.  159.  [Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną]

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    e) co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok.

 A więc, tym samym ustawodawca wskazuje, że rodzina* cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie dowolnego zezwolenia na pobyt czasowy może złożyć wniosek by dołączyć do małżonka/rodzica.

Czy np. możliwym będzie uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin jeśli małżonek/rodzin posiada zezwolenie na pobyt wydane z tytułu „innych okoliczności” (art. 187/186)? odpowiedź brzmi TAK.

Warto jednak każdorazowo weryfikować spełnienie wymagań i posiadanie odpowiednich dokumentów, w tym środków na pokrycie kosztów pobyt siebie i członków rodziny, legalność ich pobytu w Polsce, termin ważności posiadanego zezwolenia na pobyt (nie może być krótszy niż 3 miesiące).

Zwróciłam się z zapytaniem i prośbą o komentarz UDSC, żeby potwierdzić czy wyjaśnić powyższe. Będziemy dzielić się informacjami w kolejnych wpisach.

Karta pobytu czy ochrona tymczasowa (status UKR)?

Jeśli zamierzają Państwo pozostać w Polsce, zalecanym jest jednak uzyskanie zezwolenia na pobyt, co zapewni jak największą stabilność i perspektywy w obecnych okolicznościach. Porównanie wymagań, ograniczeń i zalet między Zezwolenie na pobyt i statusem UKR opisałam w moim poście: Karta pobytu czy Status UKR – oto jest pytanie?

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań dotyczących procedury i warunków uzyskiwania Zezwolenia na pobyt czasowy i stały w Polsce.

WARTO PAMIĘTAĆ

Przypominam również, że w 2025 roku jest planowane wdrożenie nowej procedury uzyskania kart pobytu dla uchodźców ze statusem UKR zgodnie z art. 32 i 33 nowelizacji od 16 czerwca 2024. Przepisy dotyczące tego procesu wejdą w życie dopiero wraz z uruchomieniem usługi on-line. Szczegółowe informacje na temat tej procedury będą udostępnione przed oddaniem do użytku usługi on-line.


* Za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się:

  1. osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;
  2. małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;
  3. małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;
  4. małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.