W piątek 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę roboczo określaną jako Tarcza 4.0, w pełnym rozwinięciu zaś „ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”.  Tarcza 4.0 na moment publikacji wpisu czeka jeszcze na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw, zaś jej przepisy w większości wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa zawiera kilka zmian w zakresie podatkowym, które na pewno warto odnotować - o niektórych z informowaliśmy już wcześniej na naszym blogu. Poniżej krótkie zbiorcze podsumowanie najważniejszych adresowanych przez Tarczę 4.0 kwestii podatkowych.

Zmiany w zakresie podatku minimalnego

Rzutem na taśmę Senat zaproponował, a Sejm przyjął poprawkę zakładającą bezwarunkowe zwolnienie z podatku minimalnego jego podatników za miesiące marzec-grudzień 2020. Jednocześnie uchylony został przepis obowiązujący dotychczas (na mocy Tarczy 1.0) odraczający do 20 lipca zapłatę podatku minimalnego pod warunkami m.in. określonego spadku przychodów.

Ulga na złe długi

Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, na CIT / PIT, będzie przysługiwać w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (obecnie 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Dodano również możliwość skorzystania z ulgi w przypadku podatników rozliczających się poprzez zaliczki uproszczone (wskazano przy tym specyficzny mechanizm rozliczenia ulgi w tym przypadku).  Warto zauważyć, że przepisy stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Kary umowne – jeśli wynikają z COVID-19 - jako koszt

Zapłacone kary umowne będą mogły być kup w CIT i PIT, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Raportowanie TP

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych  oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na gruncie Tarczy 4.0 zostaje przedłużone:

  1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  2. 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przedłużony zostaje też termin na przygotowanie / dołączenie do dokumentacji lokalnej tzw. dokumentacji grupowej (master file), w terminie do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia w przypadku, gdy podatnik skorzystał z przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w naszym wpisie blogowym: TP: Będą wakacje? Terminy na dokumentację TP i TPR przesunięte?

Raportowanie MDR

Obecne zawieszenie biegu terminów związanych z raportowaniem MDR w przypadku zarówno schematów krajowych jak i transgranicznych trwa od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Na mocy Tarczy 4.0, w przypadku schematu krajowego terminy MDR nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Z kolei w  przypadku schematu podatkowego transgranicznego  - zawieszenie biegu terminów trwa nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Odroczenie terminu do wdrożenia JPK_V7

Do 1 października 2020 r. odroczono termin wdrożenia struktury JPK-V7 (obecny termin to 1 lipca 2020 r.)

Szerzej na ten temat pisaliśmy w naszym wpisie blogowym: Już niemal pewne – nowy JPK_V7 zostanie odroczony!

Certyfikaty rezydencji

W okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej:

  1. Płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie
  2. płatnik może uwzględnić przy wypłacie certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania, upływa w okresie obowiązywania tych stanów
  • wprowadzono możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości

Szerzej na ten temat pisaliśmy w naszym wpisie blogowym: Epidemiczne certyfikaty rezydencji – nowe propozycje do Tarczy 4.0

Odliczenia darowizn

Tarcza 4.0 wprowadza możliwość odliczenia przez podatników PIT i CIT od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Dodatkowo, podatnicy będą mogli także odliczyć darowizny rzeczowe w formie komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami  przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. określonym wskazanym w ustawie podmiotom. przekazy sprzęt musi być kompletny, zdatny do użytku i wyprodukowany nie wcześniej niż 3 lata przed przekazaniem.

Wedle zapowiedzi rządzących to ostatnia z Tarcz…czas pokaże, niejeden aktor przechodził już na emeryturę - tym bardziej gdy jeszcze kilka ról zostało do zagrania.