Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat odnośnie do osób uprawnionych do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Dla podmiotów, którym rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2017 r. termin na złożenie oświadczenia upływa 30 września br.

Zgodnie z wyjaśnieniami:

  • „Przy ocenie jakie osoby mogą podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, należy wziąć pod uwagę cel wprowadzenia obowiązku składania oświadczenia.
  • Celem takim jest potwierdzenie przez podatnika, że sporządził on dokumentację podatkową, której zadaniem jest wykazanie, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Biorąc pod uwagę cel regulacji, osobą lub osobami podpisującymi oświadczenie powinny być osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego, w imieniu którego składane jest oświadczenie, a tym samym mogące zaświadczyć o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy tym podmiotem a powiązanymi z nim podmiotami, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu.”

Ministerstwo wskazało, że powyższe wyjaśnienia mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Link do komunikatu na stronach MF.