Dyrektor KIS wydał pierwszą interpretację indywidualną dotyczącą przepisów o KSeF. Prawdopodobnie mamy do czynienia z początkiem serii pytań podatników odnoszących się do tego tematu. Rozstrzygnięcie z 14 czerwca 2022 r. (0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM), odpowiada na jedno z podstawowych pytań związanych ze zmianą przepisów, tj. dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy uzależniony jest on od wystawienia faktury w KSeF.

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie przesłania faktury do systemu

Treść interpretacji nie budzi zasadniczych kontrowersji – zdaniem KIS w przypadku świadczenia usługi najmu obudów do wykopów ziemnych, obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie wystawienia faktury – w tym wypadku ustrukturyzowanej. Co najważniejsze, potwierdzono, że przypada on na dzień przesłania dokumentu do KSeF. Ten zaś, jak wiemy może różnić się od dnia, w którym system nadał fakturze ustrukturyzowanej dodatkowy numer, potwierdzając tym samym, że została ona przesłana przez uprawnioną osobę oraz odpowiada strukturze logicznej schemy (tzn. m.in. wystawca zadbał o wypełnienie wszystkich pól obligatoryjnych dla wszystkich faktur ustrukturyzowanych).

KSeF a przepisy regulujące rozliczenia VAT

Do momentu wystawienia faktury (podobnie jak jej otrzymania) odnosi się szereg przepisów regulujących rozliczenia VAT. Jako przykłady wymienić można następujące jednostki:

  • fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę;
  • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (...);
  • prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (…);
  • (…) przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury;
  • komunikat przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie (…).

Każdy z wymienionych powyżej obszarów może wymagać odrębnego rozwiązania w trakcie przygotowań do wdrożenia KSeF. To jednak wierzchołek góry lodowej. Pokazuje on natomiast, że dostosowanie działalności organizacji do nowych wymagań – szczególnie obligatoryjnego KSeF-u – wymaga podjęcia przemyślanych działań.

Zapraszamy do śledzenia pozostałych wpisów z cyklu „KSeF z CRIDO” oraz do kontaktu z naszymi ekspertami zajmującymi się tą tematyką – od kilku miesięcy z powodzeniem przygotowujemy przedsiębiorców do nowej rzeczywistości, aby stosowanie systemu nie było kłopotem.


KSeF i moment wystawienia (otrzymania) faktury

Sprawdź krótki kurs: KSeF i moment wystawienia (otrzymania) faktury

KSef jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez Szefa KAS, który służy rejestracji faktur. Film omawia proces wdrażania KSeF-u, a proces ten z pewnością będzie dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem.