Dyrektor KIS w wydanej 1 czerwca br. interpretacji podatkowej wskazał, że koszty związane z oddelegowaniem kadry menadżerskiej do pracy w spółce powiązanej powinno być limitowane. Interpretacja została wydana na podstawie przepisów ustawy o CIT odnoszących się do limitów kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do poszczególnych usług, obowiązujących od 1 stycznia br., o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Spółka w przedstawionym stanie faktycznym wskazała, że hiszpańska spółka powiązana, na podstawie umowy oddelegowania zapewnia wykwalifikowany personel spółce polskiej. Polski podmiot powierza tym osobom wyznaczone przez siebie funkcje (związane zarówno z czynnościami technicznymi, jak i zarządczymi lub kierowniczymi). Spółka powiązana wycenia usługi związane z oddelegowaniem wg kosztów rzeczywistych (tj. koszty wynagrodzeń, dodatkowych świadczeń, bonusów, premii oraz koszty pobytu). Spółka polska stała na stanowisku, że wymienione powyżej koszty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bez limitu. Spółka argumentowała, że zakupiona usługa podobna jest do usługi pozyskania i rekrutacji pracowników zatem nie mieści się w katalogu usług, o którym mowa art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS nie podzielił zdania wnioskodawcy i uznał, że jedynie koszty poniesione przez spółkę polską w związku z usługą pracowników technicznych mogą być zaliczone bez limitu. Z kolei, w odniesieniu do pracowników pełniących funkcje zarządcze, Spółka nabyła usługi o charakterze podobnym do usług zarządzania. W konsekwencji czego, wszelkie koszty związane z oddelegowaniem tej grupy pracowników będą podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

W tym aspekcie kluczowe wydaje się rozstrzygnięcie czy spółka polska nabyła od spółki powiązanej usługę zarządzania czy usługę udostępnienia personelu, którego zadaniem było wykonywanie różnych czynności na polecenie spółki polskiej. W pierwszym przypadku zgodnie z dyskutowanym przepisem koszty związane z usługami wchodzą w limit. W drugim przypadku koszty powinny być rozpoznane na zasadach ogólnych, gdyż tego typu usługi nie mieszczą się w katalogu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Powyższe wpisuje się w stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach podatkowych z kwietnia br. dotyczące kategorii usług nieobjętych art. 15e ust.1 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z wyjaśnieniami przepis nie obejmuje m.in. Pozostałych usług związanych z udostępnianiem pracowników (symbol PKWiU 78.3). W tej kategorii mieszczą się pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu gdzie indziej niesklasyfikowanego (78.30.19 PKWiU). Wyjaśnienia GUS do PKWiU wskazują, że obejmuje ona usługi związane z udostępnianiem takich pracowników jak: nauczyciele, kadra kierownicza i pozostały personel, gdzie indziej niesklasyfikowany.

Przyjmując, że umowa jaką zawarła spółka polska z podmiotem powiązanym pozwala zakwalifikować zakupioną usługę do kategorii 78.30 PKWiU, to koszty powinny być rozliczone na zasadach ogólnych (bez stosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT).

Komentowana interpretacja podatkowa powinna zwrócić uwagę w szczególności przedsiębiorców korzystających z doświadczenia i wiedzy pracowników podmiotów powiązanych. Decydujące znaczenie dla rozliczeń kosztów takich usług będzie miała umowa i odpowiednia klasyfikacja zakupionych usług.