Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku art. 12 ust. 3j, jeżeli korekta przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zwiększenie lub zmniejszenie przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono dokument korygujący. Analogicznie, zgodnie z art. 15 ust. 4i u.p.d.o.p., korekty kosztów dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano dokument korygujący. Korekty dochodowości (jeśli nie wynikają z błędu) należy zatem na gruncie u.p.d.o.p. ujmować co do zasady na bieżąco.

W świetle przepisów obowiązujących od 2016 roku, linia interpretacyjna odnosząca się do momentu ujęcia korekty przychodów lub kosztów na skutek korekty dochodowości jest raczej jednolita: wystawienie dokumentu korygującego w przypadku przychodów oraz otrzymanie dokumentu korygującego w przypadku kosztów skutkuje rozpoznaniem korekty na gruncie u.p.d.o.p. na  bieżąco. Podejście to potwierdzają najnowsze interpretacje indywidualne: interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 20 stycznia 2017 roku (sygnatura: 1462-IPPB3.4510.1047.2016.1.MC) oraz interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z 27 stycznia 2017 r. (sygnatura: 2461-IBPB-1-1.4510.366.2016.1.MJ) w zakresie korekty dochodowości wynikającej ze stosowania polityki cen transferowych w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

W obu przypadkach podatnicy zadali pytanie w zakresie ujęcia korekty dochodowości poprzez korektę przychodów lub kosztów na gruncie nowych przepisów, przy czym jeden stosował mechanizm polegający na korekcie konkretnych pozycji na pierwotnych fakturach, a drugi dokonywał zbiorczej korekty per powiązany kontrahent, nie odnosząc tym samym korekt do poszczególnych dostaw ani konkretnych produktów. W obu przypadkach podatnicy otrzymali potwierdzenie zasadności ujmowania korekt na bieżąco. Co istotne, w żadnej z tych interpretacji nie zakwestionowano możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości korekty zwiększającej koszty, co jeszcze nie tak dawno było częstą praktyką organów (por. interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora IS w Katowicach, sygn. IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP z dnia 5 września 2016 roku).

Należy jednak zaznaczyć, że obowiązujący mechanizm ujmowania dla celów podatkowych może skutkować rozbieżnościami między wynikiem księgowym i podatkowym. Z tego względu korzystnym rozwiązaniem może być wprowadzenie częstej weryfikacji (i ewentualnych korekt) wyników na transakcjach z podmiotami powiązanymi w trakcie roku podatkowego celem uniknięcia gwałtownych skoków rentowności na przestrzeni dwóch lat.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.