Bez względu na to czy korekta związana z wysokości przychodów jest zawiniona czy nie, powinna być ona ujmowana każdorazowo w momencie wykazania pierwotnego przychodu. Wielu przedsiębiorców świadczących usługi o charakterze długotrwałym zastanawia się co w sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy pojawią się okoliczności uzasadniające zwrot części uprzednio pobranych wpłat. Z taką sytuacją mamy np. do czynienia w przypadku korekty (po zakończeniu roku) opłat eksploatacyjnych/service charge płatnych na bieżąco na rzecz wynajmujących ). Generalnie, w momencie pobrania takiej opłaty, wynajmujący powinien wykazać to jako przychód okresu, w którym płatność ta nastąpiła. Uzasadnione wątpliwości przedsiębiorców dotyczą w tym przypadku pytania o to, w którym okresie ująć skutki zwrotu (częściowego zwrotu). W zamkniętym już rozliczeniu w którym wcześniej powstał przychód, czy też w rozliczeniu w którym następuje zwrot. Mniej kłopotliwe byłoby dla przedsiębiorców oczywiście to drugie rozwiązanie. Niestety coraz częściej jest ono kwestionowane.

Podobne zagadnienie było ostatnio przedmiotem rozstrzygnięcia NSA w którym sąd ten stwierdził, że „bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu”. Nie ma przy tym znaczenia, czy korekta taka jest zawiniona przez przedsiębiorcę (wynika z pomyłki), czy też nie (jak w przypadku wspomnianego na wstępie zwrotu).

Takie podejście naszym zdaniem nie jest prawidłowe, gdyż efektywnie doprowadza do sytuacji, w której podatnicy będą musieli ponieść konsekwencje z tytułu zdarzeń na które nie mają wpływu. Godzi to w pewność obrotu – podatnik w zasadzie nigdy nie będzie pewien czy przypadkiem (z jakichkolwiek przyczyn w przyszłości) nie będzie zmuszony złożyć korekty rozliczenia. Niestety jednak należy mieć na uwadze to stanowisko – obecnie zaczyna przeważać.

Zobacz: Wyrok NSA (wyrok o sygn. akt II FSK 2134/12).