Ministerstwo Finansów opublikowało wreszcie interpretację ogólną dotyczącą statusu komorników na gruncie ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi zapowiedziami, Minister Finansów orzekł w opublikowanej dziś interpretacji (nr PT9.8101.1.2019[1]), że po wejściu w życie nowych ustaw regulujących w Polsce ustrój komorników[2] nie prowadzą oni samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z czym nie są podatnikami VAT. Komornicy nie muszą już tym samym wykazywać VAT należnego z tytułu świadczonych przez siebie usług.

Minister w treści interpretacji wskazał na szereg okoliczności, które - jego zdaniem - uniemożliwiają obecnie przypisanie komornikom statusu przedsiębiorców w rozumieniu VAT:

  • stosunek podległości służbowej z prezesem sądu, przy którym komornik działa – co obejmuje m. in. prawo do odsunięcia komornika od czynności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jego działalności, kontrolę prawa komornika do wypoczynku, podleganie przez komornika bieżącemu i stałemu nadzorowi prezesa, który może wydawać określone zalecenia powizytacyjne i pokontrolne;
  • wprowadzenie wynagrodzenia o charakterze prowizyjnym;
  • ustalenie, że Skarb Państwa jest solidarnie odpowiedzialny z komornikiem za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z prawem działania lub zaniechania ze strony komornika.

Ciekawym wątkiem w kontekście analizy ogłoszonej interpretacji jest zakres jej ochrony w stosunku do rozliczeń za pierwszy kwartał 2019 r.

Ministerstwo Finansów jeszcze 31 grudnia poprzedniego roku zapowiedziało wyłączenie komorników z grona podatników VAT w stanie prawnym obowiązującym od 2019 r. Niemniej, zapowiedź ta miała charakter nieoficjalnego komunikatu, przez co komornicy zastanawiali się, czy nie powinni czasem kontynuować opodatkowywania swych usług VAT ze względu na to, że nieformalne zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa nie zapewniają bezpieczeństwa rozliczeń.

Ogłoszona dziś interpretacja niewątpliwie komorników będzie chronić od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów (art. 14i §1 Ordynacji podatkowej). Pytanie pozostaje jednak istotne w szczególności w odniesieniu do rozliczeń za miesiące styczeń – luty, za które należało już złożyć miesięczne deklaracje VAT-7. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na art. 14l Ordynacji podatkowej, który stanowi, że w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

W związku z tym, że interpretacja dotyczy statusu komorników na gruncie VAT w nowym stanie prawnym, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., można mieć nadzieję, że organy podatkowe nie będą próbowały dochodzić VAT od usług wykonanych przed dniem publikacji interpretacji ogólnej przez komorników, którzy w dobrej wierze podeszli do grudniowego komunikatu MF. Niemniej, dla uniknięcia wątpliwości w omawianym zakresie, przydałoby się wyraźniejsze zaadresowanie tej kwestii w treści samej interpretacji.

Więcej o kilkuletnim sporze o opodatkowanie VAT usług komorników możesz przeczytać w naszym wcześniejszym wpisie.


[1] Pełną treść interpretacji można pobrać pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/interpretacja-ogolna-z-dnia-15-kwietnia-2019-r-w-sprawie-statusu-komornikow-sadowych-jako-podatnikow-podatku-od-towarow-i-uslug/

[2] Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.); ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770 ze zm.)