14 maja 2020 r. Sejm przyjął kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie przedsiębiorców w walce z gospodarczymi skutkami COVID-19. Szerzej o projekcie pisaliśmy na naszym blogu na początku maja, gdy został on przyjęty przez Sejm.

Niestety, przyjęty pakiet rozwiązań jest delikatnie mówiąc skromny – miejscami może nawet zaskakiwać, bo wprowadza nowe opłaty takie jak np. opłata od przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform VOD (typowe koło ratunkowe dla biznesu…)

Przechodząc jednak do ostatecznego kształtu ustawy, to kluczowe zmiany są następujące:

 • Wprowadzono nowe przepisy kodeksu cywilnego mające na celu zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy m.in. poprzez nieważność – w określonych sytuacjach – umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia nieruchomości służącej do zaspokajania jej potrzeb życiowych na zabezpieczenie roszczeń wynikających z takich umów, a nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
 • Nałożono na podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tzw. VOD) dodatkową opłatę na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Opłata, ma wynieść 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Dodano jednak ważny, poprzednio niezawarty punkt, iż takie wpłaty są kosztem podatkowym w dacie ich poniesienia;
 • Odroczono do 1 marca 2021 r. termin wygaśnięcia mocy obowiązującej dokumentów akcji (tzw. dematerializacja akcji) i związane z tym procesem terminy;
 • Zmieniono zakres oświadczeń o niezaleganiu w podatkach wskazując, iż jeśli takie zaświadczenie wystawione jest w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Regulację stosuje się odpowiednio do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych;
 • Wskazano, iż o „postojowe” ubiegać mogą się również osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r (obecnie – przed 1 lutego 2020 r.);
 • Wskazano, iż wpłata tzw. podatku solidarnościowego dokonana do 1 czerwca 2020 r. nie będzie rodzić konsekwencji na gruncie karno-skarbowym, oraz wprowadzono delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę od wpłaconej po terminie daniny solidarnościowej. Projekt takiego rozporządzania pojawił się już na stronach Rządowego Centrum Legislacji;
 • Uchylono przepisy, które zawieszały bieg terminów m.in. sądowych, administracyjnych, w zakresie kontroli podatkowych czy karno-skarbowych. Zawieszone terminy rozpoczną bieg dalej lub rozpoczną bieg w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów. Poza kilkoma wyjątkami, ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 • Przewidziano możliwość otrzymania specjalnego dofinansowania dla przewoźników w transporcie kolejowym za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii;
 • Przewidziano dodatkowe zwolnienia z ZUS dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, w odniesieniu do nieopłaconych składek za kwiecień – maj 2020 r., jeśli prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. oraz
  • osiągnęli przychód w rozumieniu ustawy o PIT w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, w wysokości przekraczającej 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 oraz 
  • dochód w rozumieniu ustawy o PIT osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek (a nie jak w pierwotnej wersji – za luty 2020) nie był wyższy niż 7 000 złotych.

 Na podobnych zasadach na zwolnienie mogą liczyć osoby, które opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne, będąc jednocześnie zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Co istotne w ostatecznej wersji znalazł się przepis, zgodnie z którym zwolnienie przysługuje nawet jeśli składki zostały opłacone. W takie sytuacji, płatnik może wystąpić o ich zwrot.


WARTO DOCZYTAĆ: