W trakcie weekendu na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane dwa nowe projekty rozporządzeń. Ich pojawienie się ma oczywiście związek z obecną sytuacją i wprowadzonym stanem epidemii, który w wielu przypadkach uniemożliwia przedsiębiorcom terminowe wywiązanie się z obowiązków raportowania.

Pierwszy projekt rozporządzenia dotyczy odroczenia terminu do złożenia informacji IFT-2R oraz ORD-U.

 • W przypadku IFT-2R, termin na złożenie informacji ma być przedłużony do 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, dla tych podmiotów, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • W przypadku ORD-U, termin na złożenie informacji ma zostać przedłużony do piątego miesiące po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie, ma mieć zastosowanie do terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Drugi projekt rozporządzenia dotyczy z kolei przedłużenia terminów do raportowania w zakresie m.in sprawozdań finansowych

W szczególności zgodnie z projektem odroczone mają zostać:

 1. Do 31.07.2020 r. – wydłużenie terminu do przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są zobowiązane do przekazania takiego sprawozdania zgodnie z art. 45 ust 5 PIT;
 2. O 3 miesiące (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące) – przedłuża się in. terminy do:
  1. sporządzenia sprawozdania finansowego (dalej: SF) (art. 52 ust 1 i 3 UoR) oraz skonsolidowanego SF przez jednostkę dominującą (art. 63c ust. 2 UoR)
  2. zatwierdzenia SF (art. 53 ust. 1 UoR) oraz zatwierdzenia skonsolidowanego SF (art. 63c ust 4 UoR)
  3. do zamieszczenia na stronie internetowej odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych zamiast podpisywania oświadczenia na temat informacji niefinansowych – dot. wybranych spółek osobowych i sp. z o.o. (art. 49b ust. 9 UoR) oraz jednostki dominującej w przypadku grup kapitałowych (art. 55 ust. 2c UoR)
 3. O 90 lub 60 dni (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF)
  1. termin do sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy
  2. Inwentaryzacji składników aktywów (art. 26 ust. 3 pkt UoR)
 4. Dla jednostek samorządu terytorialnego m. in.:
  1. o 60 dni ma zostać wydłużony termin na sporządzenie oraz na zatwierdzenie SF
  2. o 30 dni ma zostać wydłużony termin na przedstawienie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu (art. 37 ust. 1 ustawy o Finansach Publicznych), Informacji o przebiegu wykonania oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek itp. (art. 265 i 266 ustawy o Fin. Publ.)

Wyżej wskazane odroczenia terminów będą mieć zastosowanie w przypadku roku obrotowego, kończącego się między dniem 30 września 2019 r. a dniem 30 kwietnia 2020 r.

Warto również zauważyć, że w weekend w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie odraczające złożenie deklaracji CIT-8 a także zapłatę podatku CIT.