Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w obszarze cen transferowych. Jedną z najważniejszych jest zmiana terminów dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Poniżej prezentujemy podsumowanie kluczowych obowiązków oraz terminów za rok 2022.

Nowe terminy

Podatnicy wypełniający obowiązki sprawozdawcze za 2022 r. będą zobligowani do przestrzegania następujących terminów:

  • do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizami cen transferowych
  • do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C
  • do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – dokumentacja grupowa Master File (o ile istnieje obowiązek)

Powyżej wskazujemy obowiązujące terminy ustawowe. Warto podkreślić, że w związku z ogłoszonym w ostatnich dniach przedłużeniem terminów na złożenie zeznań rocznych CIT- 8. Ministerstwo Finansów rozważa również możliwość odroczenia terminów sprawozdawczych w zakresie cen transferowych.

Oświadczenie TP jako część formularza TPR-C

Jedną z kluczowych zmian jest także brak konieczności składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze stosowanych cen. Oświadczenie będzie stanowiło integralną część formularza TPR-C (dotychczas stanowiło odrębny dokument). Przekazanie formularza TPR-C do organu będzie tożsame ze złożeniem oświadczenia TP.

Uwaga: dodatkowo, poza tym, że dokumentacja została sporządzona oraz ceny transferowe w dokumentacji są na warunkach rynkowych, podatnik będzie musiał oświadczyć, że dokumentacja za 2022 r. została sporządzona zgodnie ze stanem faktycznym.

TPR-C – kto podpisuje

W związku z powyższym, formularz TPR-C będzie podpisywany przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu

przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.