Brak spełnienia wymogów formalnych odnośnie zaraportowania i rozliczenia WNT nie może stanowić podstawy do odmowy prawa do odliczenia VAT w związku z tą transakcją. Jeśli z obiektywnych dowodów wynika, że podatnik nabył wewnątrzwspólnotowo dany towar dla potrzeb swojej działalności gospodarczej, to powinien mieć możliwość odzyskania podatku dotyczącego tej transakcji.

Trybunał Sprawiedliwości UE wiele razy podkreślał, iż prawo do odliczenia VAT jest kluczem do zrozumienia i istnienia systemu opodatkowania VAT. Co do zasady, nie może ono podlegać ograniczeniom.

W przypadku transakcji rozliczanych na zasadzie procedury odwrotnego obciążenia, a taką transakcją jest m.in. WNT, państwa członkowskie UE mają możliwość wprowadzenia warunków formalnych uszczegóławiających zasady wykonywania prawa do odliczenia. Niemniej jednak, nie są to warunki, których niespełnienie jest traktowane jako odmowa prawa do odliczenia VAT. Są to wyłącznie warunki stosowane dla zachowania prawidłowej kontroli stosowania procedury odwrotnego obciążenia.

W konsekwencji jeśli spełnione są tzw. wymagania podstawowe dotycząca wystąpienia prawa do odliczenia VAT przy transakcji WNT (a więc wymagalność podatku należnego czy związek z czynnościami dającymi prawo do odliczenia VAT), to brak spełnienia tzw. wymagań formalnych (a więc dotyczących rachunkowości, fakturowania czy raportowania), nie może być podstawą do odmowy odliczenia.

Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE po raz kolejny pokazuje prymat zasady neutralności VAT nad formalizmem. Jest ono interesujące dla podatników, dla których transakcje wewnątrzwspólnotowe wcale nie są neutralne podatkowo, gdyż np. nie dopełnili wszystkich warunków do ujęcia VAT naliczonego w swoich deklaracjach podatkowych.

Więcej w temacie – wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt C-590/13, Idexx Laboratories