Od paru miesięcy informujemy Państwa o nadchodzących zmianach w prawie podatkowym. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, iż zmiany w ogromnej mierze mają charakter profiskalny. Dziś spróbujemy dostrzec szklankę w połowie pełną. Oddajmy sprawiedliwość ustawodawcy i zauważmy, że od 2019 roku w kilku przypadkach sytuacja podatkowa osób fizycznych powinna się poprawić:

  • złożony po terminie (na złożenie zeznania rocznego) wniosek o rozliczenie wspólne (zarówno małżonków, jak i osób samotnie wychowujących dziecko) nie pozbawi prawa do wspólnego rozliczenia – uwaga: ta zmiana wyjątkowo wejdzie począwszy od 2018 roku (a więc obejmie już zeznania za rok 2018, składane do końca kwietnia 2019 r.);
  • pięcioletni termin umożliwiający zbycie nieruchomości poza podatkiem dochodowym liczyć się będzie od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (w przypadku nieruchomości nabytych w drodze spadku); natomiast w przypadku ustania wspólności majątkowej pięcioletni termin liczyć się będzie od nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków;
  • wydłużenie okresu (2 lata -> 3 lata) na wydatkowanie środków ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania PIT; co więcej wydatki na cele mieszkaniowe będą mogły być rozpoznane nawet, gdy nabycie nieruchomości nastąpi w trakcie (czyli niekoniecznie przed) trzyletniego okresu
  • podniesienie limitu na amortyzację podatkową samochodów osobowych (EUR 20k -> PLN 150k), z jednoczesnym jego wprowadzeniem na tożsamym poziomie dla opłat leasingowych (ta ostatnia zmiana oczywiście pozytywna nie jest);
  • samochody elektryczne korzystać będą z wyższego limitu na odpisy amortyzacyjne / opłaty leasingowe (PLN 225k vs PLN 150k);
  • miejsce zamieszkania zagranicznego podatnika będzie można w niektórych przypadkach udokumentować jedynie kopią certyfikatu rezydencji (niekoniecznie jego oryginałem).