Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 stycznia 2020 r. (sygn. akt II FSK 529/18) rozstrzygnął niezwykle istotny dla podatników i samorządów spór dotyczący tego, w jaki sposób należy ustalać podstawę opodatkowania dla kompleksowych środków trwałych (środków trwałych, które wykazywane są w ewidencji środków trwałych, jako jednak pozycja, w ramach której mieszczą się budowle oraz inne obiekty).

Spór w opisywanej sprawie powstał na kanwie złożonego przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Podatnik wskazał, iż omyłkowo uznał za budowlę kompleksowy środek trwały (parking), który w istocie stanowi zespół różnych obiektów, z których jedynie niektóre stanowią budowle. Ponadto budowle w obrębie parkingu nie zostały wyodrębnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki, jako samodzielne środki trwałe.

Podatnik stał na stanowisku, iż w przypadku kompleksowych środków trwałych stanowiących zespół różnych obiektów, z których tylko niektóre stanowią budowlę, podstawy opodatkowania nie powinna stanowić wartość początkowa kompleksowego środka trwałego, a wartość rynkowa poszczególnych budowli.

Stanowiska podatnika nie podzieliły organy podatkowe, przez co spór trafił do WSA w Gdańsku. Sąd w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. I SA/Gd 422/18) stanął na stanowisku, iż skoro wartość budowli została ujęta w wartości początkowej kompleksowego środka trwałego, to nie może budzić wątpliwości, że podatnik dokonywał odpisów amortyzacyjnych także od tej wartości początkowej podstawę opodatkowania takich budowli stanowić będzie zatem ich wartość początkowa, którą należy wyodrębnić z łącznej wartości kompleksowego środka trwałego.

Ostatecznie spór trafił do NSA, który przyznał rację podatnikowi. W uzasadnieniu ustnym NSA wskazał, że wartość początkowa danego środka trwałego stanowi podstawę opodatkowania jedynie w przypadku, gdy środek trwały jest tożsamy z obiektem budowlanym. W ocenie NSA literalna wykładnia art. 4 ust. 5 UPOL prowadzi do wniosku, że jeżeli nie ma tożsamości pomiędzy budowlą lub jej częścią, będącą przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości a środkiem trwałym, od którego dokonywane są odpisy amortyzacyjne, podstawę opodatkowania powinna stanowić wartość rynkowa.

Powyższy wyrok może mieć szczególne znaczenie w przypadku podmiotów wykazujących do opodatkowania podatkiem od nieruchomości kompleksowe środki trwałe, które jako podstawę opodatkowania przyjmują wartość początkową całego środka trwałego, choćby w istocie jedynie jego część stanowiła budowlę dla potrzeb UPOL.