Modernizacja funkcjonującego obecnie systemu kas rejestrujących ma za zadanie zwalczanie szarej strefy oraz uniemożliwienie wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT – takie założenie leży u podstaw opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT, który najprawdopodobniej wpłynie na obowiązek stosowania przez podatników unowocześnionych urządzeń do ewidencjonowania sprzedaży.

Kluczowym elementem zaproponowanych regulacji jest Centralne Repozytorium Kas (CRK) - system informatyczny, którego rolą będzie odbieranie i gromadzenie informacji z kas fiskalnych (m.in. o przedmiocie i podstawie opodatkowania oraz kwocie podatku należnego) oraz innych danych istotnych z perspektywy pracy kas (przede wszystkim o fiskalizacji, datach przeglądów technicznych, czy zmianach stawek podatku VAT), a także dokonywanie ich systematycznej analizy i kontroli.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania CRK wymagać będzie stosowania przez podatników tzw. kas fiskalnych on-line tj. kas fiskalnych z funkcjonalnością umożliwiającą zautomatyzowany, ciągły oraz bezpośredni przesył danych o zrealizowanych transakcjach za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Jak wskazuje resort finansów, uzyskane w ten sposób informacje będą wpływały niemalże w czasie rzeczywistym, zawierając jednocześnie znacznik geograficzny oraz czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowej oceny zmierzającej do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje jedynie jej część.

Zgodnie z aktualną treścią projektu, ostateczny moment rozpoczęcia korzystania z nowych urządzeń powiązany będzie najprawdopodobniej z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika. W przypadku świadczenia usług motoryzacyjnych lub wulkanizacyjnych, a także sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, czy gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, kasy on-line powinny zostać wprowadzone nie później niż 1 stycznia 2019 r. Analogiczny obowiązek względem podatników świadczących usługi gastronomiczne lub budowlane powstanie od 1 lipca 2019 r., zaś względem świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness – od 1 stycznia 2020 r.

Wycofywanie z rynku stosowanych obecnie kas fiskalnych z kopią papierową oraz z elektronicznym zapisem kopii w przypadku branż innych niż powyższe, następować ma stopniowo wraz z utratą mocy potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnianiu funkcji, kryteriów i warunków technicznych. W odniesieniu do kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii przedmiotowe potwierdzenie zachowa moc przez okres, na który zostało wydane, niemniej nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Podobnie zaproponowano utratę mocy potwierdzenia przez kasy rejestrujące z kopią papierową, z tą różnicą, że zachowa ono moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. W praktyce oznacza to, że podatnicy stosujący obecnie ten rodzaj kas fiskalnych, zobowiązani będą do rozpoczęcia fiskalizacji przy użyciu kas on-line najpóźniej w terminie właściwym m.in. dla podmiotów świadczących usługi motoryzacyjne.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.