Wczoraj (1 grudnia 2022 r.) ok. godz. 13 opublikowano założenia do projektu ustawy dot. obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a już pod koniec dnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się sam projekt[1]. Dla większości przedsiębiorców faktury ustrukturyzowane staną się jedynym typem faktur wystawianych w związku z realizowaną sprzedażą.

Sam fakt przygotowania projektu nowelizacji nie powinien być dla podatników zaskoczeniem. Podstawą prac MF była decyzja wykonawcza Rady UE z 17 czerwca 2022 roku[2]. Polska uzyskała na jej podstawie upoważnienie do wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego z wykorzystaniem KSeF.

Od kiedy?

Tak jak pisaliśmy wczoraj – termin wejścia w życie przepisów w zakresie obowiązkowego korzystania z KSeF, Ministerstwo wskazało na 1 stycznia 2024 roku i prawdopodobnie nie ulegnie on zmianie. Jednocześnie będzie to data końcowa dla możliwości wystawiania większości „tradycyjnych” fakur, bowiem po wejściu w życie ustawy, faktury korygujące będą musiały być wystawiane w KSeF także do faktur wystawionych przed wejściem przepisów o obowiązkowym e-fakturowaniu. Doprecyzowano także, że czynności dokonane przed końcem 2023 r. i co do których w tym terminie nie wystawiono faktury także będą musiały być udokumentowane e-fakturą (wystawianą w KSeF). Przewidywana publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw ma nastąpić w II kwartale 2023 r.

Kto będzie zobowiązany?

Obowiązkiem wystawiania e-faktur za pomocą KSeF będą objęci podatnicy wykonujący czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich przepisów o VAT, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności (tzw. „fixed establishment”) w Polsce. Pozostali podatnicy (choć nie wszyscy) będą mogli korzystać z KSeF fakultatywnie.

Następca not korygujących

Zostają z nami noty korygujące, przy czym w przypadku KSeF przeobrażą się one w „propozycję faktury korygującej”. Propozycja korekty nie będzie wywoływać skutków prawnych, aż do czasu jej zaakceptowania przez sprzedawcę. Po akceptacji, zostanie jej nadany numer KSeF i stanie się ona pełnoprawną e-fakturą korygującą.

Kary pieniężne

Będzie obowiązek, będą sankcje. Kara pieniężna będzie mogła być nałożona gdy podatnik:

  • nie wystawi faktury przy użyciu KSeF,
  • w okresie awarii KSeF wystawi fakturę w postaci elektronicznej niezgodnie z udostępnionym wzorem,
  • nie prześle do KSeF w terminie faktury wystawionej w okresie awarii.

Kara pieniężna będzie mogła wynieść do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze. Nie będzie ona mogła wynieść mniej niż 1000 zł – w przypadku jeśli podatnik nie wystawił e-faktury lub wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem, a w przypadku, gdy faktura do KSeF nie będzie przesłana w terminie – nie będzie mogła wynieść mniej niż 500 zł.

Przepisy dotyczące kar pieniężnych, mają wejść w życie z półrocznym opóźnieniem – tzn. 1 lipca 2024 r.

Brak faktur zakupowych dot. WNT i importu w KSeF

Podatnicy nie będą musieli wprowadzać do KSeF informacji o fakturach zakupowych dotyczących towarów lub usług nabywanych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych. Ustawodawca nie nałoży zatem obowiązku, który można było dedukować na podstawie projektu decyzji derogacyjnej.

Faktury uproszczone

Z początkiem 2024 roku nie będzie uznawany za e-fakturę paragon z NIP do 450 zł, przy czym do końca 2024 r. zostanie możliwość wystawiania faktur przy użyciu kas rejestrujących w sposób tradycyjny (poza KSeF).

Struktura e-faktury

Jednocześnie z nowym projektem ustawy opublikowano propozycję nowej struktury logicznej e-faktury[3] i zupełnie nowy schemat e-faktury VAT RR. Zmian jest sporo, Ministerstwo między innymi przewidziało o wiele więcej pól dla danych, które podatnicy mogą chcieć pokazywać swoim kontrahentom fakultatywnie.

Konsultacje publiczne

W związku z opublikowanym projektem, Ministerstwo równolegle zwróciło się z prośbą o zgłaszanie uwag w toku konsultacji publicznych, w terminie do 23 grudnia 2022 r. Z uwagi, iż temat obligatoryjnego KSeF w istotny sposób wpływa na procesy rozliczeń w przedsiębiorstwach, zaproponowane konsultacje są najlepszą szansą na podjęcie próby wpływu na ostateczny kształt przyszłych regulacji. Oferujemy Państwu swoje wsparcie, w ramach którego możemy reprezentować Państwa w zakresie przygotowania i zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu.

Co dalej?

Zwracamy ponadto uwagę, że warto jak najszybciej rozpocząć wdrożenie KSeF, ponieważ przygotowanie do nowych regulacji wymaga zarówno analizy merytorycznej, jak i realizacji szeregu procesów techniczno-technologicznych. Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem także w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

O innych szczegółach opublikowanego projektu i jego dalszych losach będziemy Państwa informować w kolejnych wpisach na naszym blogu, a także podczas organizowanych przez nas wydarzeń.

***

Baza wiedzy o KSeF >> czytaj więcej


 

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada 2022 r. [https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366859]

[2] Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022D1003]

[3] https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-struktur-logicznych-fa2-i-farr