24 lipca br. w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego[1]. Uchwała określa zasady przekazywania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dedykowany jest dla gmin, powiatów i miast, które w ramach dotacji mogą ubiegać o dofinansowanie w wysokości od 0,5 mln zł do 93,5 mln zł. W skali kraju rząd przeznaczy na ten cel JST 6 miliardów zł (z czego 1 mld dla powiatów ziemskich oraz 5 mld zł dla gmin i miast na prawach powiatu – w tym ponad 2,6 mld zł dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich). Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest bezzwrotne.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Uzyskane środki JST będą mogły wykorzystać na wydatki majątkowe, tj. remonty szkół, przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi oraz inne niezbędne lokalnie działania. Podkreślenia wymaga fakt, że dotacja nie może zostać przeznaczona na refundację poniesionych wydatków. Wsparcie może być jednak przeznaczone – po spełnieniu określonych warunków – na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek.

Poziom wsparcia

Maksymalne poziomy wsparcia dla powiatów, gmin oraz miast na prawach powiatu regulują załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały, dostępne również w formie wyszukiwarki na stronie MF[2].

Jak się ubiegać o dofinansowanie?

W celu uzyskania dotacji, jednostka zobowiązana jest do złożenia wniosku drogą elektroniczną do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody.

W odniesieniu do pierwszej puli 6 mld zł, wnioski mogą być składane w terminie od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r. Następnie są one rozpatrywane przez wojewodów, którzy w terminie do dnia 17 sierpnia przekażą informację o kwocie wnioskowanego wsparcia na skrzynkę podawczą Prezesa Rady Ministrów. Termin na złożenie dyspozycji wypłaty środków na rzecz wnioskodawców upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Co z drugą pulą?

Kolejna, dodatkowa pula 6 mld zł, będzie wypłacana po dniu złożenia dyspozycji wypłaty środków przez PRM na podstawie rekomendacji wystawionych przez Komisję ds. Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków przez wojewodę. W 2020 r. nabory wniosków zostaną ogłoszone co najmniej dwa razy. Wskazana kwota może zostać powiększona o niewykorzystane przez JST środki finansowe z pierwszej puli. Termin naboru wniosków będzie ogłaszany w BIP Kancelarii PRM na co najmniej 30 dni przed dniem upływu terminu na składanie wniosków. Niemniej jednak, zasadne wydaje się podjęcie przez JST działań w zakresie przygotowania uzasadnienia dla otrzymania dodatkowych środków. Jak wskazano bowiem w uchwale, wnioski będą oceniane przez pryzmat spełnienia określonych przesłanek m.in. pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowości planowanych inwestycji, ograniczenia emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko, kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu czy liczby osób, na które opisane inwestycje będą miały korzystny wpływ. Jednocześnie, w 2020 r. przewiduje się ogłoszenie co najmniej dwóch terminów naboru wniosków w ramach tej puli.

Jak wnioskować o środki?

We wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały konieczne jest jedynie wskazanie kwoty wnioskowanych środków, numeru konta oraz zobowiązanie się do wykonania określonych we wniosku czynności, tj. przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe, przedkładania informacji do wojewody o sposobie wydatkowania środków czy umieszczenie tabliczki z logo na przedmiocie inwestycji.

Natomiast dodatkowa pula będzie dzielona w wyniku konkursu / oceny wniosków. Jak wskazano, terminy naboru tych wniosków, jak i dalsze szczegóły mają być dopiero ogłoszone. Niemniej jednak, na chwilę obecną, JST mogą się już zapoznać z wzorem wniosku, który został uwzględniony w załączniku nr 4 do uchwały. Jednostki zobowiązane będą do wskazania szeregu informacji, tj.:

 1. kwoty wnioskowanych środków,
 2. numeru konta,
 3. przedmiotu i krótkiego opis inwestycji,
 4. planowanego miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji,
 5. szacowanego kosztu inwestycji,
 6. relacji kosztu z pkt 5 do planowanych dochodów ogółem JST w roku rozpoczęcia realizacji inwestycji,
 7. uzasadnienia w zakresie spełnienia przez projekt ściśle określonych przesłanek,
 8. klasyfikacji budżetowej wydatków na planowaną inwestycję,
 9. udziału wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji.

Wykorzystanie środków

Jednostka, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana będzie do przedłożenia do właściwego wojewody, informacji o ich wykorzystaniu według stanu na koniec 2020 r., 2021 r. i 2022 r. w terminie:

 • 14 dni od dnia zakończenia okresu (rok), za który będzie ona sporządzana oraz
 • 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków.

Wzór informacji o wykorzystaniu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Ponadto, zgodnie z uchwałą, inwestycje finansowane lub dofinansowane ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinny być oznaczone specjalnie zaprojektowanym logo, którego wzór oraz zasady umieszczania stanowi załącznik nr 6 do uchwały


[1] Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. 2020 poz. 662).

[2] https://www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych