4 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projektowana nowelizacja potwierdza m.in. zapowiadaną przez MF chęć zastąpienia dotychczasowych deklaracji VAT oraz JPK_VAT jednym wspólnym dokumentem nazywanych JPK_VDEK. Projektowana nowelizacja stanowi kolejny krok do minimalizacji obowiązków związanych z raportowaniem informacji podatkowych dla przedsiębiorców. Nie jest to jednak jeszcze rewolucja, raczej etap ewolucji zmierzająca w ciągu najbliższych dwóch, może 3 lat do zastąpienia jak największej ilości deklaracji podatkowych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji VAT oraz JPK wynikające z projektowanej nowelizacji:

  • za okresy od 1 lipca 2019 r. podatnicy będą składać nową struktura JPK – JPK_VDEK, która zastąpi deklarację VAT-7 i VAT-7K oraz „wchłonie” deklarację VAT‑27;
  • JPK_VDEK zastąpi także załączniki wymagane przy składaniu deklaracji VAT tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowe wnioski występujące w deklaracjach – w JPK_VDEK zostaną dodane nowe pola, których wybór będzie uznawany za złożenie dotychczasowych załączników;
  • JPK_VDEK będzie składał się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej;
  • Schema JPK_VDEK będzie wzorem dokumentu elektronicznego, umieszczonym na ePUAP, a nie tak jak dotychczas na stronach Biuletynu MF
  • podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału z osobna. Podatnicy ci będą zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału ewidencję VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc kwartału podatnik będzie składał ewidencję za 3 miesiąc kwartału łącznie z częścią dotyczącą deklaracji zawierającą dane z 3 okresów;

Oprócz zmian w sposobie przekazywania JPK i deklaracji nowelizacja określa także sposób wprowadzania do ewidencji i JPK faktur wystawianych do sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zgodnie z projektem nowelizacje faktury takie powinny być ujmowane w okresie, w który zostały wystawione. Co istotne nie powinny one zwiększać sprzedaży za ten okres, by nie dublować informacji we wcześniej ujętej pozycji w paragonie zbiorczym. Zaproponowana zmiana wydaje się dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy obecnie zmuszeni są do ujmowania faktur sprzedażowych wystawionych do transakcji ujętych na paragonie okresie właściwym dla zdarzenia gospodarczego oraz skorygować wartość zaewidencjonowanej sprzedaży paragonowej o wartość wystawionej faktury.